Határozatok

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2017. február 23-án, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége Elnökségi ülésén.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy ez ülésen egy fő, Fábián János kivételével minden
tag megjelent, így az ülés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több mint fele
megjelent.
Tóth Dezső ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúlag
jóváhagyott.
Ezt követően előterjesztést tesz a jegyzőkönyvvezető személyére. Az Elnökség Szoldatics Anikót kéri fel a
jegyzőkönyv vezetésére.

1. Halászati hasznosítói pályázatok áttekintése
Tóth Dezső ismerteti, hogy az elmúlt hetekben 3 tagegyesületünknek sikerült az alhaszonbérleti szerződését
meghosszabítani a következő 15 évre. Így alhaszobérleti szerződést kötött a MOHOSZ
– a Gyöngyös és Környéke Horgász Egyesülettel a Deli-tó alhaszonbérletére,
– a Mátravidéki Erőmű és Bánya Horgász Egyesületével a Lőrinci tó alhaszonbérletére és
– a Szerencsi Horgász Egyesülettel a Szerencs patak alhaszonbérletére.
A továbbiakban ezen egyesületeknek mielőbb el kell készíteniük a Halgazdálkodási tervüket és annak
elfogadása után el kell kezdeni a területi jegyek értékesítését a horgászaik számára, hogy horgászat minél
hamarabb folytatódhasson a vízterületeken.
Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.

2. Az Egerszalóki víztározó horgászrendjének, jegyértékesítésének áttekintése – szezonális területi
engedély
Tóth Dezső tájékoztatja az Elnökséget, hogy a tározón az előző évben is hasonlóan alakult az értékesített
jegyek száma a korábbiakhoz. Éves engedély értékesítésre a Szövetség az 500 db-ot tűzte ki célul, de 450 fő
körül mozog évről évre az éves engedéllyel horgászók száma a tavon. Így az idei évben kibővítésre kerültek a
választható engedélytípusok: a korábbi éves engedély, és részletfizetési lehetőség mellé az idén már a
szezonális engedélyt és bizonyos feltételek mellett az ifjúsági engedélyt is választhatják horgászaink. Az
éjszakai horgászatot fogja reményei szerint még népszerűbbé tenni az 1-2-és 3 napos érvényességű jegyek
mellett az éjszakai jegy bevezetése.
Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.

3. A recski Ciprinus Sporthorgász Egyesület tagfelvételi kérelme
Tóth Dezső tájékoztatja az elnökséget, hogy a Búzásvölgyi tározó haszonbérleti szerződésének lejárta után a
recski önkormányzat mint tulajdonos pályázatot írt ki a halgazdálkodási jog gyakorlására, amelyet a Kőrös
Halért Kft nyert meg. A Kft vezetése a horgászokkal való kapcsolattartás érdekében hozta létre az egyesületet
amelynek cégbírósági bejegyzése a napokban megtörtént, és az egyesület jelezte, hogy munkáját a megyei
szövetségünk tagjaként szeretné végezni. Elmondja, hogy az egyesület elnökével személyes megbeszélést is

folytatott már, és mindezek ismeretében ő támogatja az egyesület kérelmét.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 1/2017. (02.23.)
Elnökségi határozatot:
Az elnökség támogatja a Ciprinus Sporthorgász Egyesület tagfelvételi kérelmét.
Ennek érdekében az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 2/2017.
(02.23.) Elnökségi határozatot:
A tagfelvételi kérelem elbírálására összehívja a rendkivüli Küldöttgyűlést, amelynek
időpontjául : 2017, március 17-ét jelöli meg.

4. A 2017. év versenysport támogatások megvitatása, odaítélése
Tóth Dezső javasolja, hogy a szövetség versenysportra a korábbi évekhez hasonlóan különítsen el pénzforrást.
Kiemeli azonban, hogy a versenyzőktől maximális teljesítményt és eredmények vár el a Szövetség, és a 2018-
as évtámogatása nagyban függ az idei eredményektől.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 3/2017. (02.23.)
Elnökségi határozatot:
A pergető versenyzők támogatására 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer forint) pénzösszeget
különít el az Elnökség.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 4/2017. (02.23.)
Elnökségi határozatot:
A finomszerelékes versenyek finanszírozására 1.500.000,- Ft (Egymillió ötszázezer forint)
összeget bocsájt rendelkezésre az Elnökség.

5. Egyebek

* * *

Más napirendi pontra nem érkezett javaslat, egyéb megvitatnivaló nem merült fel, így Tóth Dezső az
Elnökségi ülést bezárja.

k.m.f.

………………………………
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2017. május 11-én, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége Elnökségi ülésén.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy ez ülésen egy fő, Fábián János kivételével minden
tag megjelent, így az ülés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több mint fele
megjelent.
Tóth Dezső ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúlag
jóváhagyott.
Ezt követően előterjesztést tesz a jegyzőkönyvvezető személyére. Az Elnökség Szoldatics Anikót kéri fel a
jegyzőkönyv vezetésére.

1. A Szövetség taglétszámának alakulása –egyesületeknél történt változások
Tóth Dezső tájékoztatja az elnökséget, hogy Maklári Sportegyesület jelezte kilépési szándékát a Szövetségből,
mivel az egyesületnél bekövetkező vezetőségváltás és a belső átalakulások miatt annak horgász szakosztálya
2017. január 1-től megszűnt.
Az egyesület horgászai a tavalyi fogási naplóikat a február 28-i határidőig még le tudták adni az egyesületnél,
azokat az egyesület a SZÁK programban még feldolgozta. Az idei évi engedélyek kiadásához azonban már az
Agria Szabadidő Egyesülethez irányították horgászaikat. Kérdésre Szoldatics Anikó elmondja, hogy az
egyesületnek a Szövetség felé tartozás nincs, minden értékcikkel elszámoltak.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 5/2017. (05.11.)
Elnökségi határozatot:
A Maklári Sportegyesület kilépési szándékát tudomásul veszi, az egyesületnek további
munkájához sok sikert kíván.
Tóth Dezső beszámol arról, hogy a Küldöttgyűlésen felvett két új egyesület – Ciprinus HE, Pétervásárai SHE –
megkezdte a munkát, a Szövetség életébe való beilleszkedésük folyamatos, és zökkenőmentes.
Elmondja továbbá, hogy vezetőségváltás volt a Kinizsi HE-nél, a Tarnaőrsi Dózsa HE-nél, és az elnök halála
miatt a Mátravidéki HE-nél. Az egyesületek vezetőit a meghívta egy rövid beszélgetésre, lehetőséget adott
nekik a bemutatkozásra, ismertette velük a Szövetség munkáját, és reményét fejezte ki, hogy továbbra is
gyümölcsöző és sikeres lesz az együttműködés.
Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.

2. Megyei versenyek tervezése, kiírása
Tóth Dezső tájékoztatja az elnökséget, hogy a korábbi megbeszélés szerint a Szövetség felmérte a
tagegyesületek igényét a finomszerelékes megye bajnokság megrendezésére. Egyetlen egyesület –Selypi HE –
jelezte, hogy ha megrendezésre kerül a verseny, ők szívesen részt vennének rajta, 3 egyesülettől –
Metalloglobus HE, Vadas Jenő HE, Visontai HE – nem érkezett visszajelzés, a többi 27 egyesület nem óhajt
részvenni ilyen jellegű rendezvényen.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 6/2017. (05.11.)
Elnökségi határozatot:
Az igényfelmérés eredményének ismeretében az elnökség 2017 évben nem ír ki
Finomszerelékes Megye Bajnokságot.
Dávid Ferenc javasolja, hogy a pergető horgászok számára egyéni nevezéses bajnokságot szervezzen a
szövetség. A verseny kiírásában, szervezésében és lebonyolításában a Mátrai Pergetők HSE vállalja a
részvételt.

Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 7/2017. (05.11.)
Elnökségi határozatot:
Az elnökség támogatja a Pergető Megye Bajnokság kiírását, és felkéri a Mátrai Pergetők
HSE vezetőségét annak kiírására, lebonyolítására.

3. Elnök-titkári verseny kiírása
Tóth Dezső tájékoztatja az elnökséget, hogy az idei Elnök-titkári verseny megszervezésére ajánlatot kapott a
Megyei Szövetség a Visontai HE elnökétől, aki meghívta a megyei egyesületek vezetőit a Markazi víztározóra.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 8/2017. (05.11.)
Elnökségi határozatot:
Az elnökség a hagyományos Elnök-titkári versenyt 2017. június 24-én szombatra, a Markazi
víztározóra írja ki, és köszönettel veszi a Visontai HE meghívását.
4. A 2016. évi gazdasági beszámoló ismertetése, elfogadása
Szoldatics Anikó elmondja, hogy az ülés meghívójának mellékleteként minden elnökségi tag kézhez kapta a
2017 évi költségvetést. Ahhoz szóban kiegészítést nem kíván hozzáfűzni. Kéri az Elnökséget, hogy hagják jóvá
a beszámolót, amelyet azután az OBH felé közzététel céljából továbbítani fog
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 9/2017. (05.11.)
Elnökségi határozatot:
Az Elnökség tagjai a beszámolót jóváhagyták, közzétételre alkalmasnak találták.

5. Az Egerszalóki víztározó halasítása, jegyárak, engedélyek számának alakulása
Tóth Dezső emlékeztetőül ismerteti az Elnökség által jóváhagyott területi engedély típusokat és azok árait, és
tájékoztatja a jelenlevőket a pillanatnyi értékesítési adatokról. Elmondja, hogy az előző évekhez viszonyítva
nincs elmaradva az értékesítés, de sajnos előrelépés sem mutatkozik. Javaslatokat kér arra, hogyan lehetne a
horgászok körében még inkább népszerűsíteni a tavat. Szuromi Csaba javasolja a spotjegy szélesebb körben
történő bevezetését, valamint a nagyobb tömegeket megmozgató horgászversenyek – pl. harcsafogó verseny
– szervezését. Kocsis Péter a versenyek szervezésénél javasolja, hogy profi versenyek lebonyolítását is
vállalhatná a szövetség, hiszen ezeknek a versenyzőknek a véleménye nagyban befolyásolja a horgászokat.
Ezzel esetleg távolabbi vidékekről is több horgászt láthatnánk vendégül a tavon.
Tóth Dezső a javaslatokat köszöni, és mivel az idei évre ezek megoldhatósága már nehéz, így a következő
évtől törekedni fog ezek megoldására.
Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.
6. Egyebek

* * *

Más napirendi pontra nem érkezett javaslat, egyéb megvitatnivaló nem merült fel, így Tóth Dezső az
Elnökségi ülést bezárja.

k.m.f.

………………………………
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

amely készült 2017. szeptember 28-án, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége Elnökségi ülésén.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy ez ülésen egy fő, Bárdos Zsolt kivételével minden
tag megjelent, így az ülés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több mint fele
megjelent.
Tóth Dezső ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúlag
jóváhagyott.
Ezt követően előterjesztést tesz a jegyzőkönyvvezető személyére. Az Elnökség Szoldatics Anikót kéri fel a
jegyzőkönyv vezetésére.
1. A finomszerelékes csapat versenyévének értékelése, a költségvetés ismertetése
Mochnács Sándor ismerteti a versenycsapat tagjainak egyéni versenyeken, és az OHCSB-n elért eredményeit.
A csapat tagok egyéni versenyeken igen szép eredményeket értek el, többen a magyar válogatottban is
kvalifikációt szereztek. Az OHCSB-n már nem sikerült ilyen szép eredményt elérniük, a 6. helyen végeztek.
Ennek legfőbb okát abban látja, hogy a csapatban nem volt meg a teljes összhang, voltak sértődések, egyéni
érdekek felé húzások. Mivel ő úgy látja, hogy a megyének versenycsapatra továbbra is szüksége van, ezért
javasolja a személyi összetétel átalakítását. Elmondja, hogy a jó versenyzők megszerzésének és
megtartásának feltétele, hogy bizonyos kedvezményeket, támogatásokat biztosítson számukra a Szövetség.
Ezért kéri, hogy a jövő évi költségvetés megállapításánál erre is legyen tekintettel az Elnökség. Az idei évi
pénzeszköz felhasználásról elmondja, hogy 1.722 e Ft-ot fordított a Szövetség a finomszerelékes
versenysportra.
Tóth Dezső ezt az összeget magasnak véli a tényleges eredmények tükrében.
Dávid Ferenc nehezményezi, hogy az egyéni versenyeken a versenyzők nem a Szövetséget képviselik, illetve
javasolja, hogy az OHCSB-nek a részvételen kívül legyen nagyobb súlya a VB versenyek előselejtezőiben,
hiszen jelenleg a klubcsapatbajnokságok látják el ezt a szerepkört.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 10/2017. (09.28.)
Elnökségi határozatot:
A beszámolót elfogadja, támogatja a versenycsapat jövő évi fennmaradását. Felhatalmazza
Mochnács Sándort a csapat átalakítására.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 11/2017. (09.28.)
Elnökségi határozatot:
A 2018. évi finomszerelékes versenysport támogatásának mértékét a Küldöttgyűlés elé
terjeszti.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 12/2017. (09.28.)
Elnökségi határozatot:
Felkéri Mochnács Sándort, hogy fogalmazzon meg javaslatot az OVHB részére arról, hogy
az OHCSB eredményeinek legyen súlya a versenyzők világversenyeken való szereplésében.

2. A pergető szakág idei versenyeinek értékelése, a Megye Bajnokság ismertetése
Dávid Ferenc elmondja, hogy a szakág, illetve ezen keresztül egyesületük a megszokottnál sokkal több
verseny – versenysorozat megvalósításában vett részt az idén. Ebben egyre inkább részt vesznek a
családtagok is. A pergető csapatok az országos bajnokság sorozaton szép eredményeket tudhatnak
magukénak, az OB 2 fordulója még hátra van, az induló 5 csapatból 2 eséllyel indul a továbbiakban is (3. és 7.
helyen állnak).
A 48 órás pergető triatlon, amelyet a Szövetséggel karöltve Pergető Megye Bajnokságként is meghirdettek,
igen sikeresen zárult.

Tóth Dezső javasolja, hogy a Megye Bajnokságon az 1-3. helyezett csapatok nevezési költségét a Szövetség
vállalja át.
Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 13/2017. (09.28.)
Elnökségi határozatot:
Az Elnökség a beszámolót tudomásul veszi, és a pergető szakág 2018. évi támogatásának
mértékét a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

3. Az Egerszalóki tározó rekonstrukciós tervének ismertetése, 2017 évi horgászlétszám és jegyforgalom
alakulása
Tóth Dezső tájékoztatja az elnökséget, hogy az Észak Magyarországi Vízügyi Igazgatóság karbantartási
munkákat végez a tározón az idei évben. Tájékoztatásuk szerint az árapasztó műtárgy szigetelési
munkálataihoz a tározó vízszintjét jelentősen (kb 70%-kal) kívánták csökkenteni. Hosszas egyeztetések, és
több társszervezet jelzése után azonban úgy döntött az Igazgatóság, hogy más módszerrel, a víz leengedése
nélkül fogják ezeket a munkálatokat elvégezni. Kezdési időpontként október 2-át jelölték meg és várhatóan
egy hónapig dolgoznak majd a szakemberek.
Szoldatics Anikó tájékoztatja az elnökséget, hogy a jelenleg rendelkezésre álló (aug. 31-ig elszámolt) adatok
alapján az éves területi engedély váltók száma az idei évben emelkedett. A részletfizetésről eltolódott a teljes
összeget fizetők arányába a vásárlók száma, köszönhetően a 4.000,- Ft-os árkülönbözetnek. Az új típusú
engedélyek ismertsége még nem volt elég magas, de már keresték a horgászok ezeket is. Az egy-, két-, három
napos érvényességű engedélyek forgalma nagyságrendileg az előző évihez hasonló.
A jegykiadások között újdonságként említi, hogy a személyes értékesítőhelyeken túl a horgászjegy.hu-n is
megvásárolhatóak ez engedélyek, és a bevezetés óta hónapról hónapra növekszik a forgalom.
Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.

4. A Szövetség taglétszámának alakulása 2017 évben
Szoldatics Anikó elmondja, hogy a tavalyi taglétszámhoz (17.000 fő) adatokat nem célszerű hasonlítani,
hiszen tavaly két nagylétszámú egyesület távozott a Szövetség tagjai közül (összesen kb. 3000 fővel). Ha ezt is
számításba vesszük akkor az idei évi várható 15.000 fő mégis jelentős emelkedést mutat. Ez nem
magyarázható a két új belépő egyesület létszámával, hiszen a Ciprinus HE tagjainak jelentős része korábban
más tagegyesületünknél horgászott, a Pétervásárai SHE pedig egy tervezetten kislétszámú (20-25 fős)
egyesület. Kevés kivétellel minden egyesületnél tapasztalható, hogy nagyobb létszámmal dolgoznak az idén.
Kiemeli a Gyöngyöspatai HE-t, ahol a 19 fős létszám az idén 45 főre bővült, illetve a Nagy Borsodi HE-t, ahol
216-ról jelenleg 496 fős taglétszámot regisztráltak.
Figyelemre méltónak tartja ugyanakkor, hogy a teljes taglétszám növekedéséhez képest a gyerekek létszáma
több, mint 10%-kal csökkent az előző éviekhez képest.
Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.

5. A 2017. évi Küldöttértekezlet előkészítése
Tóth Dezső tájékoztatja az elnökséget, hogy az év elején megfogalmazott Alapszabály módosítást az Egri
Törvényszék jóváhagyta, a végzés jogerőre emelkedett. Így lehetősége van az Elnökségnek arra, hogy a
Küldöttgyűlést a személyes megjelenés helyett postai úton bonyolítsa le. Ennek módja, hogy a Küldöttek
részére valamennyi írásos anyagot megküldünk, a kérdések, hozzászólások megválaszolása –amelyeket
szintén minden tagegyesülethez el kell juttatni – után írásos szavazati lehetőséget biztosít bizonyos határidőn
belül a Küldöttek részére. És természetesen a szavazati eredményeket, a határozatokat is írásos formában el
kell juttatni valamennyi tagegyesület részére.
Javasolja, hogy az évi egyszeri személyesen összehívott Küldöttgyűlésen felül minden egyéb olyan esetben,
amikor a Küldöttek véleményére, szavazatára van szükség, éljen ezzel a lehetőséggel a Szövetség.

Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 14/2017. (09.28.)
Elnökségi határozatot:
A 2017 évi rendes Küldöttgyűlést személyes megjelenéssel hívja össze. Időpontjául 2017.
november 17. (péntek) 17 00 , helyszínéül az Egri Szakképzési Centrum Kereskedelmi,
Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
helyiségét jelöli meg.

Az elnökség 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 15/2017. (09.28.)
Elnökségi határozatot:
Jóváhagyja, hogy a Küldöttgyűlésre előzetesen kiküldött beszámolókat, költségvetési tervet
az Elnökség postai úton tartott ülésen véleményezze, állítsa össze, fogadja el. Ennek
határideje 2017. október 22.

6. Egyebek
A napirendi pontra javaslat nem érkezett.

* * *

Más napirendi pontra nem érkezett javaslat, egyéb megvitatnivaló nem merült fel, így Tóth Dezső az
Elnökségi ülést bezárja.

k.m.f.

………………………………
jegyzőkönyvvezető

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A HATÁROZATOKKAL

amely készült 2017. március 17-én a Horgász Egyesületek Heves Megyei
Szövetsége rendkívüli Küldöttközgyűlésén. (továbbiakban: Közgyűlés)
Helyszín: ESZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium (3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
A Szövetség elnöke Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az a
Szövetség 30 rendes tagja közül 17 fő (rendes tagot képviselő) küldött megjelent a
Közgyűlésen. A Közgyűlés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult
tagok több mint fele megjelent.
Levezető elnök ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat és felkéri a
tagokat, hogy szavazzák meg a napirendi pontokat:

1. A recski Ciprinus Sporthorgász Egyesület tagfelvételi kérelmének elbírálása
2. Alapító okirat módosítása
3. Egyebek
Napirend előtt Tóth Dezső tájékoztatja a Küldötteket, hogy a napokban elhunyt a
Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület elnöke, Kiss Sándor. Emlékének néma felállással
tiszteleg a Közgyűlés.
A napirendekhez kapcsolódóan Tóth Dezső elmondja, hogy a meghívók postázása után
egy újabb egyesület kereste meg belépési szándékával a Szövetséget, és javasolja, hogy a
Közgyűlés 1/b napirendi pontként tárgyalja a Pétervásárai Sporthorgász Egyesület
tagfelvételi kérelmét is. A Küldöttek a napirend kiegészítését egyhangúlag jóváhagyták.
A jelenlévők külön határozathozatal mellőzésével elfogadják a kiegészített napirendi
pontokat, levezető elnöknek megválasztják Tóth Dezső elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek
Szoldatics Anikót, hitelesítőknek Bárdos Zsoltot, és Szuromi Csabát.

Első napirendi pont:
A) Az elnök ismerteti a Ciprinus Sporthorgász Egyesület néhány mondatos
bemutatkozó anyagát. Elmondja, hogy a recski Búzásvölgyi Horgásztó
halgazdálkodási haszonbérlőjének változása után jött létre az egyesület. Feladatául
tűzte ki, hogy a tavon horgászók érdekeit képviselje az új halászati hasznosító

2

Kft.-nél.
Ezt követően Elnök szavazásra teszi fel a kérdést és a tagok meghozzák az alábbi

1/2017. (03.17.) számú Közgy. határozatot

A Közgyűlés 15 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Küldöttek elfogadják a Ciprinus Sporthorgász Egyesület kérelmét, az
egyesületet 2017. március 17-i hatállyal felveszi a Szövetség tagjai sorába.

B) Tóth Dezső ismerteti Pétervásárai Sporthorgász Egyesület felvételi kérelmét, és
néhány mondatban bemutatja az egyesületet.
Ezt követően Elnök szavazásra teszi fel a kérdést és a tagok meghozzák az alábbi

2/2017. (03.17.) számú Közgy. határozatot

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Küldöttek elfogadják a Pétervásárai Sporthorgász Egyesület kérelmét, az
egyesületet 2017. március 17-i hatállyal felveszi a Szövetség tagjai sorába.

Második napirendi pont:
Tóth Dezső emlékezteti a Küldötteket, hogy az elmúlt időszakban több olyan
esemény történt a Szövetség életében, amely gyors, dinamikus döntést kívántak meg.
A Szövetség Alapszabálya ezeket a döntéseket a Küldöttgyűlés hatáskörébe sorolja. A
Küldöttek összehívása a nagy földrajzi távolságok és az idő értéke miatt nehézkes és
sok szervezést igényel mindenki részéről. Így javasolja az Alapszabály módosítását,
amely lehetővé teszi, hogy néhány kivételtől eltekintve a Küldöttek postán, vagy
online dönthessenek a Szövetség életét érintő kérdésekről. Ezek a kivételek:
– tisztújítás (az elnökség tagjainak megválasztása)
– a Szövetség szervezeti életében bekövetkező változások: átalakulás, összeolvadás,
szétválás, megszűnés
Ezt követően Elnök szavazásra teszi fel a kérdést és a tagok meghozzák az alábbi

3/2017. (03.17.) számú Közgy. határozatot

3

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Szövetség Alapszabálya az alábbi 7.A ponttal egészül ki:
g.) A Küldöttközgyűlés oly módon is megtartható, hogy a tagok a Küldöttközgyűlésen
személyes jelenlét helyett elektronikus úton, vagy levélben vesznek részt. Elektronikus úton,
vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlés tartása esetén a közgyűlési meghívó tartalmazza
az email címet, vagy egyéb elérhetőséget, amely segítségével a közgyűléshez a tagok
csatlakozni tudnak. A közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik
lehetővé az elektronikus úton, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlésen résztvevők
személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely
tag vagy a tagok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt
eredményezhetnek.
Elektronikus úton, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlés megtartása esetén
gondoskodni kell a résztvevők személyazonosságának ellenőrzéséről.
Az elektronikus úton, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlés esetén a döntésre bocsátott
határozatok tervezetét a tagoknak az Szövetség elnöke írásban köteles megküldeni úgy, hogy
a döntésre a tagoknak legalább 5 munkanap, legfeljebb 15 munkanap álljon rendelkezésre.
A tagok e határidő eltelte előtt írásban adhatják le a szavazatukat. A szavazásra megszabott
határidő utolsó napját követő 5 munkanapon, vagy ha valamennyi tag szavazata ezt
megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat megérkezésétől számított 5 munkanapon
belül a Szövetség elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt további 5 munkanapon
belül írásban közli a tagokkal. Bármely tag kérésére össze kell hívni a Küldöttközgyűlést a
határozattervezetek megtárgyalására.
Az elektronikus úton, vagy levélben megtartásra kerülő Küldöttközgyűlés teljes anyagát
elektronikus úton úgy kell rögzíteni, illetve tárolni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Az
elektronikus úton, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlésről a megválasztott
jegyzőkönyvvezető nem szószerinti jegyzőkönyvet köteles készíteni. A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető írja alá és a közgyűlés elnöke hitelesít. Az elektronikus úton, vagy
levélben megtartott közgyűlésre a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a
Küldöttközgyűlésre vonatkozó általános szabályok az irányadók.”
h.) nem tartható elektronikus úton, vagy levélben Küldöttközgyűlés az alábbi kérdésekben:
– személyi kérdések
– a Szövetség megszűnése.

Harmadik napirendi pont:
A) Tóth Dezső tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a tavalyi évi taglétszám
növekedésével a MOHOSZ Választmányába +1 (összesen 4fő) delegált személy
megválasztására van szükség.
A három fő, már meglévő választmányi tag mellé ( Tóth Dezső, Dávid Ferenc,
Gálik Tamás) Szuromi Csabát javasolja.

4/2017. (03.17.) számú Közgy. határozatot

4

A Közgyűlés 16 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A MOHOSZ Választmányába meghosszabbítja Tóth Dezső, Gálik Tamás
és Dávid Ferenc képviseleti jogát és delegálja Szuromi Csabát.
B) A Gazdaságvezető felhívja a jelenlévők figyelmét néhány közelgő határidőre és
változatásra SZÁK program és az elszámolások kapcsán. A Küldöttek a
tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul veszik.

Elnök megállapítja, hogy a jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak.

Ezt követően megköszöni a részvételt és berekeszti a rendkívüli Közgyűlést.

k.m.f.

……………………………… ……………………………………
Szoldatics Anikó Tóth Dezső
jegyzőkönyvvezető levezető elnök

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A HATÁROZATOKKAL

amely készült 2017. június 24-én a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége
rendkívüli Küldöttközgyűlésén. (továbbiakban: Közgyűlés)
Helyszín: ESZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium (3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
A Szövetség elnöke Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az a
Szövetség 31 rendes tagja közül 17 fő (rendes tagot képviselő) küldött megjelent a
Közgyűlésen.
A Közgyűlés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több
mint fele megjelent.
Levezető elnök ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat és felkéri a
tagokat, hogy szavazzák meg a napirendi pontokat:

1. Alapító okirat módosítása (hiánypótlási végzés)
2. Egyebek

A jelenlévők külön határozathozatal mellőzésével elfogadják a kiegészített napirendi
pontokat, levezető elnöknek megválasztják Tóth Dezső elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek
Szoldatics Anikót, hitelesítőknek Bárdos Zsoltot és Szuromi Csabát.

Első napirendi pont:
A) Az elnök ismerteti az Egri Törvényszék hiánypótlásra felszólító végzést, illetve
emlékezteti a Küldötteket, hogy az elmúlt időszakban több olyan esemény történt
a Szövetség életében, amely gyors, dinamikus döntést kívántak meg. A Szövetség
Alapszabálya ezeket a döntéseket a Küldöttgyűlés hatáskörébe sorolja. A
Küldöttek összehívása a nagy földrajzi távolságok és az idő értéke miatt nehézkes
és sok szervezést igényel mindenki részéről. Így javasolta az Alapszabály
módosítását, amely lehetővé teszi, hogy néhány kivételtől eltekintve a Küldöttek
postán, vagy online dönthessenek a Szövetség életét érintő kérdésekről. Ezek a
kivételek:

2
– tisztújítás (az elnökség tagjainak megválasztása)
– a Szövetség szervezeti életében bekövetkező változások: átalakulás, összeolvadás,
szétválás, megszűnés.

Az Elnök ismerteti a hiánypótlási végzés szerint módosított Alapszabályt, majd ezt
követően szavazásra teszi fel a kérdést és a tagok meghozzák az alábbi

5/2017. (06.24.) számú Közgyűlési. határozatot

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Szövetség Alapszabálya az alábbi 7. A ponttal egészül ki:
7. A ) A Küldöttközgyűlés oly módon is megtartható, hogy a tagok a Küldöttközgyűlésen
személyes jelenlét helyett elektronikus hírközlő eszköz útján , vagy levélben vesznek részt.
Elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlés tartása
esetén a közgyűlési meghívó tartalmazza az email címet, telefonszámot, vagy egyéb
elérhetőséget, amely segítségével a közgyűléshez a tagok csatlakozni tudnak. A közgyűlés
nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik lehetővé az elektronikus hírközlő
eszköz úján, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlésen résztvevők személyének
megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely tag vagy a
tagok meghatározott csoportja tekintetében hátrányos különbségtételt eredményezhetnek.
Az elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlés esetén a
döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak az Szövetség elnöke írásban legalább
tizenöt nappal a Közgyűlés tervezett ideje előtt köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a
tagoknak legalább 5 munkanap, legfeljebb 15 munkanap álljon rendelkezésre. A tagok e két
határidő eltelte előtt írásban adhatják le a szavazatukat. A szavazásra megszabott határidő
utolsó napját követő 5 munkanapon, vagy ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően
érkezik meg, akkor az utolsó szavazat megérkezésétől számított 5 munkanapon belül a
Szövetség elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt további 5 munkanapon belül
írásban közli a tagokkal. Bármely tag kérésére össze kell hívni a Küldöttközgyűlést a
határozattervezetek megtárgyalására.
Elektronikus hírközlő eszköz, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlés megtartása esetén
gondoskodni kell a résztvevők személyazonosságának ellenőrzéséről. A résztvevők
személyazonosságának ellenőrzésére a Szövetség a tagoknak személyre szóló azonosító
kódot biztosít, vagy a személyazonosságát két tanú jelenlétével igazolja, illetve a
tagnyilvántartásba vett adatok egyeztetése a résztvevők/jogi személyiségű tagok
képviselőinek érvényes személyi okmányaival.
Azon tagok, akik az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott Küldöttközgyűlésen
személyesen kívánnak részt venni, kötelesek e szándékukat a Szövetségnek a
Küldöttközgyűlés napja előtt legalább öt nappal bejelenteni. Ezen tagok a
Küldöttközgyűlésen a meghívóban megjelölt helyen vesznek részt. Mindazon tagokat, akik
személyes részvételi szándékukról az egyesületet határidőben nem tájékoztatták, úgy kell
tekinteni, mint akik a közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján vesznek részt.
Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott közgyűlésen a szavazás – ideértve a
közgyűlés tisztségviselő megválasztásáról rendelkező szavazást is – oly módon történik, hogy

3

a szavazásra feltett kérdés tekintetében a közgyűlés elnöke valamennyi, elektronikus
hírközlő eszköz útján részt vevő tagtól egyenként megkérdezi, hogy a kérdés tekintetében
milyen módon szavaz. A szavazás lezárásakor az elnök összeszámolja a kérdésre leadott
szavazatokat és ennek alapján kihirdeti a szavazás eredményét.
Az elektronikus hírközlő eszköz útján megtartott Küldöttközgyűlésen az elektronikus
hírközlő eszköz útján részt vevő tagok indítványtételi és felszólalási jogokat – ideértve a
Küldöttközgyűlés tisztségviselőire tett indítványtételi jogot is – olyan módon gyakorolhatják,
hogy valamennyi napirendi ponti kérdés tekintetében a Küldöttközgyűlés elnöke valamennyi
tagtól egyenként megkérdezi, hogy a kérdés tekintetében indítványtételi vagy felszólalási
jogával kíván-e élni.
A Küldöttközgyűlés oly módon is megtartható, hogy a tagok a Küldöttközgyűlésen személyes
jelenlét helyett ülés tartása nélkül levélben határoznak.
A résztvevők személyazonosságának ellenőrzésére a Szövetség a tagoknak személyre szóló
azonosító kódot biztosít, vagy a személyazonosságát két tanú jelenlétével igazolja, illetve a
tagnyilvántartásba vett adatok egyeztetése a résztvevők/jogi személyiségű tagok
képviselőinek érvényes személyi okmányaival.
A Küldöttközgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a tagoknak a
Szövetség elnöke legalább 15 nappal a Küldöttközgyűlés tervezett ideje előtt írásban köteles
megküldeni úgy, hogy a döntésre a tagoknak legalább 5 munkanap legfeljebb 15 munkanap
álljon rendelkezésre. A tagok e határidő eltelte előtt adhatják le a szavazatukat.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 5 munkanapon, vagy ha valamennyi
tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat megérkezésétől számított
5 munkanapon belül az egyesület elnöke megállapítja a szavazás eredményét és azt további
5 munkanapon belül írásban közli a tagokkal.
Bármely tag kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására.
A Küldöttközgyűlés tartása nélkül döntésre a jelen pontban nem szabályozott kérdésekben a
Küldöttközgyűlésre vonatkozó általános szabályok az irányadók.
Az elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy levélben megtartásra kerülő Küldöttközgyűlés
teljes anyagát elektronikus úton úgy kell rögzíteni, illetve tárolni, hogy az utóbb is
ellenőrizhető legyen. Az elektronikus úton, vagy levélben megtartott Küldöttközgyűlésről a
megválasztott jegyzőkönyvvezető nem szószerinti jegyzőkönyvet köteles készíteni. A
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és a Küldöttközgyűlés elnöke hitelesít. Az
elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy levélben megtartott közgyűlésre a jelen pontban
nem szabályozott kérdésekben a Küldöttközgyűlésre vonatkozó általános szabályok az
irányadók.
h.) nem tartható elektronikus hírközlő eszköz útján, vagy levélben Küldöttközgyűlés az
alábbi kérdésekben:
– személyi kérdések
– a Szövetség megszűnése.

Elnök megállapítja, hogy a jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak.

Ezt követően megköszöni a részvételt és berekeszti a rendkívüli Közgyűlést.

4
k.m.f.

……………………………… ……………………………………
Szoldatics Anikó Tóth Dezső
jegyzőkönyvvezető levezető elnök

……………………………… ……………………………………
Bárdos Zsolt Szuromi Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A HATÁROZATOKKAL

amely készült 2017. november 17-én a Horgász Egyesületek Heves Megyei
Szövetsége rendkívüli Küldöttközgyűlésén. (továbbiakban: Közgyűlés)
Helyszín: ESZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium (3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.)

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.
A Szövetség elnöke Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az a
Szövetség 31 rendes tagja közül 20 fő (rendes tagot képviselő) küldött megjelent a
Közgyűlésen.
A Közgyűlés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több
mint fele megjelent.
Levezető elnök ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat és felkéri a
tagokat, hogy szavazzák meg a napirendi pontokat:

1. Az elnökség beszámolója a Szövetség 2016-2017 évi munkájáról
2. Beszámoló a Szövetség gazdálkodásáról
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója
4. A 2018 évi költségvetési terv ismertetése
5. Egyebek, aktualitások, előterjesztések

A jelenlévők külön határozathozatal mellőzésével elfogadják a kiegészített napirendi
pontokat, levezető elnöknek megválasztják Tóth Dezső elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek
Szoldatics Anikót, hitelesítőknek Bárdos Zsoltot és Szuromi Csabát.

1. napirendi pont:
Az Elnökség és a Versenysport Szakbizottság beszámolóját a meghívó mellékleteként
valamennyi küldött kézhez kapta. Tóth Dezső a beszámolóhoz kiegészítésként hozzá
kívánja tenni, hogy az egyesületi taglétszámok október végén már közel a végleges
állapotot mutatták. Ennek áttekintésével megállapította, hogy szinte minden egyesületnél
nagyobb taglétszámmal dolgoztak, mint az előző években. Ehhez képest azonban a
gyermekek létszáma csökkent a korábbiakhoz viszonyítva. Felhívja a figyelmet az
utánpótlás nevelés fontosságára.

2

A versenysport szakbizottsági beszámolóhoz Dávid Ferenc elmondja, hogy az írásos
anyag összeállítása óta eltelt időben a Pergető versenyzők egyik párosa válogatott
kerettagságságig küzdötte fel magát.
A Közgyűlés meghozza a

6/2017. (11.17.) számú Közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
Az Elnökség és a Versenysport Szakbizottság által előterjesztett beszámolót a
Szövetség munkájáról elfogadja.

2. napirendi pont:
Szoldatics Anikó a kiküldött gazdasági beszámolóhoz és zárszámadáshoz elmondja, hogy
Szövetség tavalyi évi gazdálkodása a tervekhez képest felborult, hiszen az év elején az
újonnan belépő egyesületek, illetve az év során távozó egyesületek összesen kb. 3.000 fős
taglétszámváltozást eredményeztek a Szövetségnél. Ez megmutatkozik a bevételek és a
kiadások növekedésénél is. Összességében a Szövetség 2016 évben is pozitív
eredménnyel zárt.
A 2017.- május 11-i elnökségi ülés a gazdasági beszámolót jóváhagyta és az határidőig az
OBH részére megküldésre került.
A Közgyűlés meghozza a

7/2017. (11.17.) számú Közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
Az előterjesztett gazdasági beszámolót és a zárszámadást a Szövetség
munkájáról elfogadja.

3. napirendi pont:
Podonyi Mihály az írásban kiküldött beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni.
A Közgyűlés meghozza a

8/2017. (11.17.) számú Közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Küldöttek a Felügyelő Bizottság 2017 évi gazdasági beszámolóját elfogadják.

3

4. napirendi pont:
A 2018 évi költségvetési tervhez kapcsolódóan Szoldatics Anikó elmondja, hogy a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a terveket a realitásoknak megfelelően a jelenlegi
szabályok alapján állította össze, a biztonságos működés feltételeinek szem előtt
tartásával. Kérdés, hozzászólás a tervekhez nem érkezett.
A Közgyűlés meghozza a

9/2017. (11.17.) számú Közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Küldöttek a 2018. évi költségvetési tervet elfogadják.

5. napirendi pont:
5.1 Tagfelvételi kérelem
Tóth Dezső ismerteti a Free World Közhasznú Sportegyesület felvétel iránti kérelmét a
Szövetség tagjai sorába. Ismerteti az egyesület főbb adatait, céljait.
A Közgyűlés meghozza a

10/2017. (11.17.) számú Közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 20 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Küldöttek a Free World Közhasznú Sportegyesület tagfelvételi kérelmét
elfogadták, 2018. január 1-től az egyesület a Szövetség teljes jogú tagja.

5.2 Tájékoztató hal árának ÁFA tartalom változásáról
Tóth Dezső ismerteti a Küldöttekkel a kormány döntését, mely szerint a hal árának ÁFA
tartalmát a jelenlegi 27%-ról 2018 január 1-től 5%-ra mérsékelték. Vonatkozik ez
fogyasztási célú (nem élő) illetve a telepítési, továbbtartási célú hal állomány árára is.
Reméli, hogy a piacon az ÁFA csökkenése tényleges árcsökkenést fog eredményezni,
ezzel biztosítva, hogy az egyesületek kedvezőbb feltételek mellett nagyobb mennyiségű
hal telepítését tudják realizálni.
A Küldöttek a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették.

5.3 Tájékoztató a MOHOSZ 2017. november 7-i értekezletéről
Szoldatics Anikó tájékoztatja a Küldötteket arról, hogy 2017. november 7-én a

4

MOHOSZ a Szövetségek operatív vezetői részére értekezletet hívott össze. Ezen
értékelték a 2017 évi munkát, áttekintették a taglétszám alakulásokat. Felhívták a
figyelmet az elszámolási határidők betartására, a fizetési fegyelemre.
A 2018 évi változások kapcsán elhangzott, hogy a tagnyilvántartó szoftvert tervez
bevezetni a MOHOSZ a következő évtől próba üzemmel, 2019 évtől pedig éles
használatban. A program az egységes nyilvántartási rendszert óhajtja támogatni, illetve a
plasztik kártyás tagsági rendszer bevezetését elősegíteni. A plasztik kártyát a horgász
programban való regisztrációjával tudjuk majd megigényelni részére. 2018 évben a régi
bélyeggel érvényesítő és a plasztik kártyás rendszer párhuzamosan működik majd, 2019
évtől azonban már csak a plasztik kártya szolgál egyesületi tagság igazolására. Javasolja,
hogy a horgászok a jövő év során váltsák ki a kártyákat a 2019-es gördülékeny évkezdés
érdekében. A program várhatóan 2018. január 31-től lesz elérhető, használatával
kapcsolatos információkat az érkezéskor az egyesületek rendelkezésére bocsájtjuk.
A program bevezetésével, használatával összefüggésben az egyesületekkel folyamatosan
igyekszik majd a kapcsolatot tartani, és támogatni a munkájukat, és ezúttal is kéri a ö
segítségüket is.
A program használatához egységes egyesületi kódrendszert hoz lére a MOHOSZ, amely
a tagszövetségi kódból, az egyesület székhelyének megfelelő kódból, egy az egyesület
alakulásának évéből képzett kódszámból, illetve vízhasznosítási kódból fog állni. A
kódtáblázat elkészülte után azokat a szövetségek, és az egyesületek rendelkezésére
bocsájtják.
Szoldatics Anikó kiegészítésül még elmondja, hogy ez egyesületek adatainak
ellenőrzésénél néhány esetben találkozott olyan adatokkal a bíróság hivatalos oldalán,
amelyek nem egyeznek az általa ismert, nyilvántartott adatokkal. Ezeket az egyesületeket
a napokban értesíti, és kéri az egyeztetést, javítást.
Berkó János aggályait fejezi ki a plasztik kártyák kiadása és használati nehézsége kapcsán.

A Küldöttek a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették.

5.4 A 2018 évi Versenysportra fordítható támogatás
Tóth Dezső javasolja, hogy 2018 évre a finomszerelékes versenycsapat költségvetési
keretén ne változtasson a Küldöttgyűlés (1.500 e Ft), a pergető csapat támogatását az
eredményeik elismeréseként a jelenlegi 300 e Ft-ról 700 e Ft-ra emelje meg.
A Közgyűlés meghozza a

11/2017. (11.17.) számú Közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 19 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett nyílt
szavazással meghozza az alábbi határozatot:
A Küldöttek a versenycsapatok2018 évi támogatásáról az alábbiak szerint
döntöttek:
– finomszerelékes szakág támogatása: 1.500 e Ft
– pergető szakág támogatása: 700 e Ft

5

Mochnács Sándor és Dávid Ferenc egy-egy mondatban megköszönte a Küldöttek
támogatását és bizalmát.
Elnök megállapítja, hogy a jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak.

Ezt követően megköszöni a részvételt és berekeszti a Közgyűlést.

k.m.f.

……………………………… ……………………………………
Szoldatics Anikó Tóth Dezső
jegyzőkönyvvezető levezető elnök

……………………………… ……………………………………
Bárdos Zsolt Szuromi Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

 

amely készült 2018. március 26-án, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége Elnökségi ülésén.

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

 

Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy ez ülésen minden tag megjelent, így az ülés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több mint fele megjelent.

 

Tóth Dezső ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat, amelyeket az elnökség egyhangúlag jóváhagyott.

Ezt követően előterjesztést tesz a jegyzőkönyvvezető személyére. Az Elnökség Szoldatics Anikót kéri fel a jegyzőkönyv vezetésére.

 

 1. A 2018. év indításának tapasztalatai, EÁH kibocsájtás, SZÁK program

 

Tóth Dezső elmondja, hogy a MOHOSZ a 2018. évi államik horgászjegyeket december végén, január elején eljuttatta a megyei szövetséghez, így azoknak az egyesületekhez, és rajtuk keresztül a forgalmazási pontokhoz való eljuttatása zavartalan volt. A NÉBIH megújult SZÁK programja folyamatos fejlesztés alatt áll. Szoldatics Anikó elmondja, hogy az új SZÁK program használatáról tartott tájékoztatókon nagyon sok egyesülettől részt vettek a vezetők és a jegykiadással közvetlenül foglalkozó kollégák. A gyakorlatban felmerült kérdésekre pedig igyekszik telefonon választ adni, és segítséget nyújtani.

Így az idei év a változások mellett is nagyobb fennakadások nélkül indult. A 2018 első két hónapjának jegykiadási adatai 35%-kal haladják meg az előző év ugyanezen időszakának adatait.

 

Az elnökség határozathozatal nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi.

 

 1. A Versenysport Szakbizottság 2018. évi munkaterve, tervezett versenyek és azok pénzügyi terve

 

Mochnács Sándor ismerteti a finomszerelékes szakág számára kiírt országos verseny (TCSOB) időpontját, a résztvevő csapat névsorát, és a felkészülési tervet.

Dávid Ferenc elmondja, hogy a szakág, illetve ezen keresztül egyesületük a megszokottnál sokkal több verseny – versenysorozat megvalósítását az idén. A már hagyományosan szervezett országos versenyeken túl a Mátrai Pergetők Horgász Sportegyesület megszervezi a Megyei Csónakos Pergető Bajnokságot, illetve a Megyei Parti Pergető Bajnokságot is. Ezek időpontjáról későbbi egyeztetést kér.

 

Az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 1/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség a beszámolót tudomásul veszi, és a finomszerelékes szakág 2018. évi támogatásának mértékét a korábbiakban megállapított, és a Küldöttgyűlés által elfogadott 1.500 e Ft-ban határozza meg.

 

Az elnökség 5 igen 0 nem és 1 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 2/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség a beszámolót tudomásul veszi, és a pergető szakág 2018. évi támogatásának mértékét a korábbiakban megállapított, és a Küldöttgyűlés által elfogadott 600 e Ft-ban határozza meg.

 

Tóth Dezső ismerteti, hogy a hagyományos Elnök-titkári versenyre az egyesületeinket az idei évre a Gyöngyöspatai Horgászegyesület meghívta, és egyben felajánlotta annak megrendezését. Az elnök úrral előzetes egyeztetést folytatva javasolja, hogy annak időpontját 06.30-ra tűzze ki az elnökség.

 

Az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 3/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség köszönettel elfogadja a Gyöngyöspatai Horgászegyesület meghívását az Elnök-titkári verseny megrendezésére, és annak időpontját 2018. 06.30. (szombat) –ra tűzi ki. A nevezési díjat  6.000,- Ft/főben határozza meg.

 

Tóth Dezső javasolja továbbá, hogy az előző évi sikertelenség ellenére a MOHOSZ versenyzői feltételeinek támogatására írja ki Szövetség 2018 évre is a Megyei Csapat Bajnokságot, illetve a Megyei Egyéni Bajnokságot.

Mochnács Sándor támogatja a javaslatot, és javasolja a versenyek helyszínéül az Adácsi horgásztavat.

 

Az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 4/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség felhatalmazza Mochnács Sándort a Megyei Csapat Bajnokság és a Megyei Egyéni Bajnokság megszervezésére. A versenyek helyszínéül az Adácsi Horgásztavat javasolja, a versenyek időpontjának pedig 2018. május 26-át, és 27-ét jelöli meg. A csapatbajnokság nevezési díját 25.000,- Ft/ csapat állapítja meg, az egyéni versenyre a nevezés díjmentes.

 

 1. Az Egerszalóki tározó szezonindító tapasztalatai, jegykiadás, eszközbeszerzés

 

Tóth Dezső elmondja, hogy az állami horgászjegy forgalmazással párhuzamosan elindult az Egerszalóki víztározó területi engedélyeinek a kiadása is. A szövetség irodáján kívül a város valamennyi horgászboltjával, Egerszalókon a Hangya ABC-vel is kötött forgalmazási szerződést. A 2017-es év után meghosszabbításra került az értékesítési szerződés a Horgászjegy Kft-vel, amellyel  az internetes jegyvásárlásra is lehetőséget biztosítunk horgászainknak. 2018 február végéig 230 db éves, és 75 db I. részletes területi jegy került kiadásra. Továbbra is feladata a Szövetségnek, hogy az éves területi jegyek forgalmát növelje, hiszen ezekkel stabilabban kalkulálható a pénzügyi helyzet, mint a napijegyes forgalommal.

Dávid Ferenc javasolja, hogy országosan kiírt bojlis és/vagy pergető versenyekkel igyekezzünk népszerűsíteni a tavat. Azonban ezek a versenykiírások a 2018-as évre már eljutottak a versenyző horgászokhoz, így ennek reális megrendezési időpontja 2019 évre javasolt.

 

Az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 5/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a tájékoztatót tudomásul veszi, és felkéri Szuromi Csabát, egy 2019-es évben megrendezendő bojlis verseny lehetőségének megvizsgálására és előkészületi munkálataira. Kéri Mochnács Sándort és Dávid Ferencet, hogy ebben legyenek segítségére.

 

Tóth Dezső ismerteti továbbá, hogy a korábban a halászati őrök által az ellenőrzéshez és a környezetvédelmi feladatok ellátásához használt quad javítása már nem megoldható, ezért új eszköz beszerzésére tesz javaslatot.

 

Az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 6/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a korábbi quad leselejtezését, és új beszerzését jóváhagyja.

 

 1. A 2017. évi gazdasági beszámoló ismertetése

 

Szoldatics Anikó elmondja, hogy a beszámoló anyagát az Elnökség tagjai az ülés előtt megkapták, áttekinthették. A Szövetség gazdálkodását mind a szövetségi tevékenység, mind a szalóki tározó halgazdálkodásának tekintetében kielégítőnek tartja, szóbeli hozzáfűznivalót a beszámolóhoz nem kíván tenni. AZ elnökség tagjaitól kérdés, kiegészítés a beszámolóhoz nem érkezett.

 

Az elnökség 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással, nyílt szavazással meghozza az alábbi 7/2018. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a gazdasági beszámolót elfogadja, kéri annak jogszabályok szerinti eljuttatását az Országos Bírói Hivatal felé.

 

 1. Egyebek

 

A napirendi pontra javaslat nem érkezett.

 

* * *

 

Más napirendi pontra nem érkezett javaslat, egyéb megvitatnivaló nem merült fel, így Tóth Dezső az Elnökségi ülést bezárja.

 

k.m.f.

 

………………………………   jegyzőkönyvvezető

 

RÖVIDÍTETT JEGYZŐKÖNYV A HATÁROZATOKKAL

 

amely készült 2018. november 9-én a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége rendkívüli   Küldöttközgyűlésén. (továbbiakban: Küldöttgyűlés, Közgyűlés)

 

Helyszín: ESZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

(3300 Eger, Pozsonyi u. 4-6.)

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

 

A Szövetség elnöke Tóth Dezső köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az a Szövetség 31 rendes tagja közül 17 fő (rendes tagot képviselő) küldött megjelent a Küldöttgyűlésen.

 

A Küldöttgyűlés határozatképes, figyelemmel arra, hogy a szavazásra jogosult tagok több mint fele megjelent.

 

Levezető elnök ismerteti a meghívóban is szereplő napirendi pontokat és felkéri a tagokat, hogy szavazzák meg a napirendi pontokat:

 

 

 • Az elnökség beszámolója a Szövetség 2016-2017 évi munkájáról
 • Beszámoló a Szövetség gazdálkodásáról
 • A Felügyelő Bizottság beszámolója
 • A 2018 évi költségvetési terv ismertetése
 • Egyebek, aktualitások, előterjesztések

 

 

A jelenlévők külön határozathozatal mellőzésével elfogadják a kiegészített napirendi pontokat, levezető elnöknek megválasztják Tóth Dezső elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek  Szoldatics Anikót, hitelesítőknek Bárdos Zsoltot és Szuromi Csabát.

 

 

 • napirendi pont:

 

 

Az Elnökség és a Versenysport Szakbizottság beszámolóját a meghívó mellékleteként valamennyi küldött kézhez kapta. Tóth Dezső szóban is kiemeli az év fontosabb történéseit. Tájékoztatja a Küldötteket a horgászkártya regisztráció jelenlegi helyzetéről.

Gratulál a finomszerelékes szakosztály versenycsapatának idei évi teljesítményéhez.

A versenysport szakbizottsági beszámolóhoz Dávid Ferenc tájékoztatást ad a pergető szakág eredményeiről és az egyesület és a szövetség közös szervezésben megrendezett versenyeiről.

 

Tóth Dezső javaslatára a Küldöttgyűlés meghozza a

 

1/2018. (11.09.) számú Küldöttgyűlési határozatot:

 

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot:

 

A Versenysport Szakbizottság pergető szakágának támogatását 2019 évtől 750e forintra emeli.

 

Tóth Dezső ismerteti a Küldöttekkel a Nagy Borsodi Horgász Egyesület által benyújtott kérelmet, mely szerint 2018. december 31-i hatállyal az egyesület távozni készül a szövetség tagjaink sorából. Munkáját a Horgász Egyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetségének tagjaként kívánja folytatni.

 

A Küldöttgyűlés meghozza a

 

2/2018. (11.09.) számú Közgyűlési határozatot:

 

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot:

 

Hozzájárul a Nagy Borsodi Horgász Egyesület szövetségből való távozáshoz azzal, hogy a távozás feltételeként előírja, hogy az egyesület a szövetség felé köteles elszámolni, tartozása a szövetséggel szemben nem állhat fenn.

 

A Küldöttgyűlés meghozza a

 

3/2018. (11.09.) számú Közgyűlési határozatot:

 

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot:

 

Az Elnökség és a Versenysport Szakbizottság által előterjesztett beszámolót a Szövetség munkájáról elfogadja.

 

 

 • napirendi pont:

 

Szoldatics Anikó a kiküldött gazdasági beszámolóhoz és zárszámadáshoz elmondja, hogy Szövetség tavalyi és ez évi adatai is tükrözik a létszámnövekedést, amelyet szinte valamennyi egyesület a saját bőrén is érez. Kismértékű növekedés mutatkozik az Egerszalóki tározó területi jegy értékesítési adataiban is.

A 2018.- március 26-i elnökségi ülés a gazdasági beszámolót jóváhagyta és az határidőig az OBH részére megküldésre került.

 

A Közgyűlés meghozza a

 

4/2017. (11.09.) számú Közgyűlési határozatot:

 

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot:

 

Az előterjesztett gazdasági beszámolót és a zárszámadást a Szövetség munkájáról elfogadja.

 

 

 • napirendi pont:

 

Podonyi Mihály betegség miatti távollétében Gálik Tamás az írásban kiküldött beszámolóhoz nem kíván kiegészítést tenni.

 

A Közgyűlés meghozza a

 

5/2018. (11.09.) számú Közgyűlési határozatot:

 

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot:

 

A Küldöttek a Felügyelő Bizottság 2018 évi beszámolóját elfogadják.

 

 

 • napirendi pont:

 

A 2019 évi költségvetési tervhez kapcsolódóan Szoldatics Anikó elmondja, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a terveket a realitásoknak megfelelően a jelenlegi szabályok alapján állította össze, a biztonságos működés feltételeinek szem előtt tartásával. A költségvetés biztonságát szem előtt tartva az idei évi adatokhoz képest alultervezett költségvetési terv került benyújtásra. Kérdés, hozzászólás a tervekhez nem érkezett.

 

A Küldöttgyűlés meghozza a

 

6/2018. (11.09.) számú Közgyűlési határozatot:

 

A Közgyűlés 17 igen szavazattal, 0 nem szavazattal 0 tartózkodás mellett nyílt szavazással meghozza az alábbi határozatot:

 

A Küldöttek a 2019. évi költségvetési tervet elfogadják.

 

 

 • napirendi pont:

 

 

 

 • A Halgazdálkodásról szóló törvény és végrehajtási rendelete

 

 

Tóth Dezső ismerteti, hogy az MOHOSZ ügyvezető elnöki értekezletén tájékoztatást kaptunk a 2013 évi Hhtv. tervezett változtatásáról. A törvénytervezet nyilvánosságra kerüléséről az egyesületek haladéktalanul tájékoztatást kapnak.

 

A Küldöttek a tájékoztatást határozathozatal nélkül tudomásul vették.

 

Elnök megállapítja, hogy a jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak.

 

Ezt követően megköszöni a részvételt és berekeszti a Közgyűlést.

 

k.m.f.

 

……………………………… ……………………………………

  Szoldatics Anikó Tóth Dezső

jegyzőkönyvvezető        levezető elnök

BESZÁMOLÓ 2017OBHGEPI_PK_242_Horgász_Egyesületek_Heves_Megyei_Szövetsége_1493196029932

 

 

kuldottgyules-2016

kuldottgyulesi-hatarozatok-2015-1

kuldottgyulesi-hatarozatok-2014

BESZÁMOLÓ2013

BESZÁMOLÓ2012

HATÁROZATOK

Az elnökség 2016 évben hozott határozatai:

1/2016. (03.03.) Elnökségi határozat:

Az elnökség támogatja az Egerszalóki víztározó további működtetését, az al-haszonbérleti szerződést elfogadja.

2/2016. (03.03.) Elnökségi határozat:

Hozzájárul a Tisza HE 2016. március 1-jével történő kilépéséhez. Az egyesületnek további sok sikert kíván az új szövetségénél.

3/2016. (03.03.) Elnökségi határozat:

Az elnökség felkéri Szoldatics Anikót, hogy március 15-ig mérje fel az egyesületek részvételi szándékát a Megye Bajnokságra.

4/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Hozzájárul a Tisza-Rétköz HE 2016. április 30-ával történő kilépéséhez. Az egyesületnek további sok sikert kíván az új szövetségénél.

Támogatja továbbá a fenti esetek jogszerűtlenségének megemlítését a MOHOSZ felé.

5/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A gazdasági beszámolót elfogadja, és annak benyújtására felhatalmazza Szoldatics Anikót.

alábbi 6/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A Szövetség támogatja a megye versenycsapatának OHCSB való részvételét.

6/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A Szövetség támogatja a megye versenycsapatának OHCSB való részvételét

7/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

A Szövetség az idei költségvetésből 300.000,- Ft támogatást szavaz meg a pergető válogatottnak versenyeken való részvétel támogatására.

8/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Az elnökség elfogadja, hogy amennyiben 2016 évben valamely megyei versenyző világbajnokságon vesz részt, a részvételét támogatási megállapodással, és 50.000,- Ft-tal támogassa.

9/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Az elnökség az alacsony részvételi szándék miatt 2016 évre nem javasolja a Versenysport Szakbizottságnak a Megyei Bajnokság kiírását és megszervezését.

10/2016. (05.19.) Elnökségi határozat:

Az elnökség az Egerszalóki tározó 2016. évi költségvetési tervezetét elfogadja.

11/2016. (09.08.) Elnökségi határozat:

A 2016. évi Küldöttgyűlés időpontja: 2016. november 4. 17:00, helyszíne a hevesi Művelődési Központ (Heves, Erkel F. u. 2.). Egyúttal felkéri Kiss Tamást, hogy a helyszínen a teremfoglalást biztosítsa.

Az elnökség 2015 évben hozott határozatai:

1/2015. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Felhatalmazza Tóth Dezsőt MOHOSZ-szal megkezdett egyeztetések folytatására a kizárás megszüntetése vonatkozásában.

2/2015. (03.26.) Elnökségi határozatot:

Megállapítja, hogy a tárgyalások eredményének ismeretében a visszalépéssel kapcsolatban az Alapszabálynak megfelelően a Szövetség Küldöttgyűlése hivatott dönteni. Így jóváhagyja, hogy az Elnök saját jogkörében 2015. április 17-én 17:00-rára összehívta a rendkívüli Küldöttgyűlést.

3/2015 (05.26.) Elnökségi határozatot:

A Küldöttek felhatalmazása alapján a MOHOSZ Választmányába küldöttként Gálik Tamást (Hatvani HE) és Dávid Ferencet („Mátrai Pergetők” HSE) választják.

4/2015. (05.26.) Elnökségi határozatot:

Az Elnök-titkári verseny időpontjául 2015. augusztus 8. határozza meg, helyszínéül pedig az Egerszalóki tározót jelöli meg.

Felhatalmazza az Elnököt a szervezéshez szükséges egyeztetésekre, illetve a verseny kiírás ára, megszervezésére.

5/2015. (05.26.) Elnökségi határozatot:

A 2014. évi gazdasági beszámolót jóváhagyja, és annak az Országos Bírói Hivatal felé való közzétételére felhatalmazza Szoldatics Anikót. Valamint felhatalmazza az év végi zárásból adódó egyéb bevallási, beszámolási kötelezettségek (NAV, KSH, EMJV Adóirodája felé) teljesítésére is.

6/2015. (05.26.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség az alábbi javaslatot ismerteti majd a Küldöttgyűléssel és kéri ennek elfogadását:

A 2015. évi tagsági díjat teljes összegben megelőlegezi a Szövetség a MOHOSZ felé.

A díjak megoszlása az alábbiak szerint történik: a Szövetség 300,- Ft/ fő befizetését, míg az egyesületek 200,- Ff/fő befizetését vállalják a 2015. évi tagjaik után. A befizetéssel az egyesületek 2016. május 31-ig kapnak haladékot a Szövetségtől.

7/2015. (06.03.) Elnökségi határozatot:

Láda Gáspárnak, a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnökének, a MOHOSZ alelnökének 2015. május 30-án a Közép-Tisza-vidéki Horgász Egyesületek Szövetségének Küldött közgyűlésén elhangzott, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetségére nézve valótlan és sértő kijelentése miatt az elnökség tiltakozik, és dr. Szűcs Lajos Úrhoz, a MOHOSZ elnökéhez fordul, kérve, hogy tegye mega szükséges intézkedéseket.

8/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

A korábbi sikerekre való tekintettel is 2016-tól újra meg kell szervezni a finomszerelékes versenycsapat működését a Szövetségen belül. Felkéri Tóth Dezsőt, hogy ebben az ügyben keresse fel Mochnács Sándort és kérje fel a Szakbizottság újbóli felállítására, illetve a versenyzőkkel való kapcsolatfelvételre, tárgyalásra.

9/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség határozatában megerősíti a 6/2015 (05.26.) határozatát, valamint elfogadja, hogy a Küldöttgyűlésen az elnökség tegyen javaslatot a versenysport-fejlesztési hozzájárulás visszaállítására.

10/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a 2015. évi Küldöttgyűlést 2015. november 20-én (pénteken) 17:00-ra az Eszterházy Károly Főiskola B épületébe hívja össze.

Felkéri továbbá Szoldatics Anikót, hogy a egyeztesse az időpontot és a helyszínt a Főiskola ügyintézőjével

11/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség támogatja a „MOHOSZ tagszervezete” logo használatát a Szövetség emblémája mellett, pl. a levélpapírokon.

12/2015. (09.03.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség kapcsolattartónak Szuromi Csabát, a Szövetség dolgozóját, vezető halászati őrét jelöli

Az elnökség 2014 évben hozott határozatai:

1/2014. (03.05.) Elnökségi határozatot:

Az elnökég tudomásul vette a MOHOSZ kizárási szándékát, megismerte a szakjogász véleményét az ügyben, és ennek ismeretében felhatalmazta az Elnököt, hogy a Választmányi ülésen dr. Szilágyi Zsuzsanna által írt jogi szakvéleményt ismertetve tartsa fenn a Szövetség korábbi, a Küldöttgyűlésen elfogadott álláspontját.

2/2014. (03.05.) Elnökségi határozatot:

Tudomásul vette a vizsgáztatás rendjéről szóló tájékoztatást, és a Kormányhivatallal megkötött megállapodás után várja a vizsgaidőpontok kiírását.

3/2014 (03.05.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség szövetség honlapjának szerkesztésével megbízza Tóth Dezső elnököt.

4/2014. (03.05.) Elnökségi határozatot:

Megbízza az Elnököt, hogy jogi szakember bevonásával készítessen egységes alapszabály mintát, amelyet a tagegyesületek részére

5/2014. (04.17.) Elnökségi határozatot:

Az egyesületi vezetőkkel beszélgetéseket kell kezdeményezni, ahol a Liga működéséről, a MOHOSZ-on kívüli életről tájékozódhatnak.

6/2014. (04.17.) Elnökségi határozatot:

A 2013. évi gazdasági beszámolót jóváhagyja, és annak az Országos Bírói Hivatal felé való közzétételére felhatalmazza Szoldatics Anikót. Valamint felhatalmazza az év végi zárásból adódó egyéb bevallási, beszámolási kötelezettségek (NAV, KSH, EMJV Adóirodája felé) teljesítésére is.

7/2014. (07.04.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség megismert a MOHOSZ kizáró határozatának tartalmát és a döntés ellen fellebbezést kíván benyújtani a Budapesti Törvényszékhez.

8/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a 2014. évi rendes Küldöttgyűlés időpontját 2014. november 22-én 9:00-re tűzi ki. A helyszíne Eger, Betérő Vendéglő. Felkéri Szoldatics Anikót a Küldöttgyűlés előkészítésére.

9/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az Elnökség elfogadja a 2013-2014 évi eseményekről készült beszámolót és a Küldöttgyűlés elé kívánja azt tárni.

10/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség elfogadja a FEB ellenőrzéséről készült jelentést, valamint a FEB beszámolóját az elmúlt év munkájáról.

11/2014. (10.15.) Elnökségi határozatot:

Az elnökség a Szövetség 2015. évi költségvetés tervezetét a Küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.

 

 

Az elnökség 2011 évben hozott határozatai:

 

 1. (01.06.)
  megismerte és elfogadta a Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának tájékoztatását az ideiglenes horgász-vizsgáztatási renddel kapcsolatban;

 2. (01.06.)
  támogatja a saját tulajdonú vízterület szerzését. Anyagi megfontolásból földterület vásárlása, és azon horgásztó kialakítása mellett teszi le voksát. Feladatul tűzi ki, hogy az országban (elsődlegesen a megyében) olyan olcsó földterületet kell keresni, ahol a vízutánpótlás a tóalakításhoz lehetséges; műszaki engedélyek a tóépítéshez beszerezhetőek; azzal hogy még szem előtt tartják a feltételeknek megfelelő, elfogadható áru vízterület megvásárlását is;

 3. (01.06.)
  a Hevesi Halbarátok Horgász Egyesületének felvételi kérelmét tudomásul vette, azt az éves Küldöttgyűlés elé fogja terjeszteni. Az idei évre pedig felkéri a Kinizsi Horgász Egyesületet, hogy a szükséges mennyiségű állami jegyet bocsássa az egyesület horgászainak rendelkezésére;

 4. (01.06.)
  tájékozódott a nyilvántartó szoftver készültségi állapotáról, bevezetésének tapasztalatiról, majd döntött a továbbértékesítés lehetőségéről. A Haltár egyesületi modul árát 40 e Ft+ÁFA, a Halfej Szövetségi modult korlátlan darabszámú Haltár modul használatával 150 e Ft+ÁFA árban állapította meg;

 5. (01.06.)
  tájékozódott Kranczl Gyula, halőr egészségi állapota felől, engedélyezte 2011. évi szabadságának folyamatában január 1 – február 11. közötti kiadását. Kéri Elnök Urat, hogy a fejleményekről, állapotának alakulásáról tájékoztassa az elnökséget, a további lehetőségek megvitatása érdekében;

 6. (01.06.)
  megbízta az elnököt, a heveshorgasz.hu domainnév megvásárlásával és a weblap megszerkesztésével. Köszönettel elfogadta az emblémát és annak használatát a weblapon.

 7. (01.06.)
  a MOHOSZ jelenlegi helyzetéről, az elszámolásokról szóló tájékoztatást elfogadta, az új országos szervezet esetleges alakulását figyelemmel kíséri, abban való tagságról az aktualitások ismeretében fog majd döntést hozni;

 8. (01.06.)
  valamennyi elnökségi tag feladatának tekinti, hogy lehetőség szerint szponzorokat találjon a megye versenysportjának finanszírozásához.

 9. (03.03.)
  az álláshirdetésre beérkezett pályázatokat áttekintve, megbízta az elnököt, hogy Szuromi Csabával tárgyaljon a halőri állásról, és kölcsönös megegyezés esetén munkáltatói jogkörénél fogva kösse meg vele a szerződést;

 10. (03.03.)
  megbízza az elnököt március 19-én, 26-án a nem vízkezelő egyesületek részére, április 2-án, 9-én a vízkezelő egyesületek részére tervezett megbeszélésre a tájékoztató anyag összeállításával, a rendezvények levezetésével;

 11. (03.03.)
  tájékozódott az ÉKÖVIZIG által végzett rekultivációs munkálatok pillanatnyi helyzetéről; felkérte az elnök urat a munkálatok figyelemmel kísérésére, illetve a további folyamatos tájékoztatásra

 12. (07.14.)
  kitűzi a tisztújító Küldöttgyűlés időpontját: 2011. október 1. 900. Határozatképtelenség esetén az új időpont: 2011. október 1. 930. Helyszíne: Betérő vendéglő (Eger, Deák F.- u. 49.)

 13. (07.14.)
  megismerte és elfogadta a Jelölő Bizottság munkájáról szóló beszámolót

 14. (07.14.)
  tudomásul vette a Versenysport Szakbizottág elnökének beszámolóját az OHCSB-n elért eredményéről. Kérte, a szakbizottság elnökét, hogy gratulációjukat és köszönetüket továbbítsa a versenyzői keret felé.

 15. (07.14.)
  megismerte és elfogadta a Szövetség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájákéztatást.

 16. (09.12.)
  megvitatta az elnökség 2010-2011 évről szóló beszámolóját és azt az elhangzott kiegészítésekkel kéri a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

 17. (09.12.)
  a Versenysport Szakbizottsági beszámolóját elfogadta és javasolja a beszámoló anyagával a Küldöttgyűlésre készülő elnökségi beszámolót kiegészíteni.

 18. (09.12.)
  a 2010. évi költségvetési beszámolót, a zárszámadást, a 2011 augusztus 31-ig szóló pénzügyi jelentést a Küldöttgyűlés elé terjeszti?

 19. (09.12.)
  elfogadja és a Küldöttgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság beszámolóját

 20. (09.12.)
  A Küldöttgyűlés elé terjeszti a 2012. évi Költségvetés tervezetét

 21. (10.14.)
  felhatalmazza az elnököt, hogy a Küldöttgyűlés jóváhagyása alapján kezdje meg a tárgyalásokat az Országos Horgász Liga megalapítása érdekében

 22. (10.14.)
  jóváhagyja, hogy a Nagyrédei Horgász Egyesület 2010-2011. évi tartozásának behajtását ügyvédi meghatalmazás alapján jogi útra terelje a Szövetség

 23. (10.14.)
  a Küldöttgyűlés K-2/2011 évi határozata alapján Szoldatics Anikó gazdasági vezető részére nettó 200 e forint jutalom kifizetését hagyja jóvá.

 24. (10.14.)
  a Küldöttgyűlés K-2/2011 évi határozata alapján, egy tartózkodás mellett, Tóth Dezső elnök részére nettó 500 e forint jutalom kifizetését hagyja jóvá.

 25. (12.02)
  a 2012 évi célkitűzéseket áttekintette, azokkal egyetért.

 26. (12.02.)
  tudomásul vette az Egerszalóki tározó rekultivációjának horgászokat érintő információit. Jóváhagyja, hogy a 2011 évben a rekultiváció miatt elmaradt kb. 50-60 q, a halászati tervben előírt telepítéseket 2012 tavaszán végezze el a Szövetség. Az erről szóló kérelmet a Halászati Hatóság felé továbbítani kéri.

 27. (12.02.)
  meghatározza, hogy 2012 évre az Egerszalóki tározó területi engedélyeinek árában az előző évihez viszonyítva ne történjen változás, azaz a parti engedélyek árát 29.000,- Ft-ban, a csónakos engedélyek árát pedig 35.000,- Ft-ban rögzítette.

 28. (12.02.)
  az E-27/2011. sz. határozatban meghatározott éves területi engedélyek árából 3.000,- Ft kedvezményt ad azoknak a horgászoknak, akik 2011. évben érvényes területi engedéllyel rendelkeztek és fogási naplójukat az előírásoknak megfelelően leadták.

  HATÁROZATOK

  Készült: 2012. november 17-én Küldött gyűlésen

  A Küldöttközgyűlés 17 megjelent fővel határozatképes.

  Változtatás nélkül elfogadja a kitűzött napirendi pontokat.

  1. A Küldöttgyűlés 2012-2013 évre a versenysport fejlesztési hozzájárulás összegét 200,- Ft/ fő/ év összegben határozta meg.
  2. A küldöttek a 2006-2011 időszakra pénzjutalom kifizetését határozták el a Szövetség elnöke és gazdasági vezetője részére. A jutalom összegének meghatározását elnökségi hatáskörbe sorolták.
  3. A Szövetség 2010-2011. évi munkájáról a beszámolót, amely egyben bővebb áttekintést ad a 2006-2011-es ciklusról, az elhangzott kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadták:
   – az elnökség által mutatott út, mind szervezetileg, mind gazdaságilag és versenysport terén is eredményesnek mutatkozik;
   – át kell gondolnia a Szövetségnek, hogy a MOHOSZ kötelékében milyen lehetőségei vannak;
   – meg kell vizsgálni a következő években a horgászvizsgáztatás kérdését;
   – továbblépésekre van szükség a vízterület vásárlása irányába;
   – az egyesületek szakmai támogatása vízterület vásárlás vonatkozásában.
  4. A Küldöttek a Szövetség gazdálkodásáról szóló beszámolót a létszám adatok alakulására is kitérő szóbeli kiegészítésekkel, tájékoztatóval helyben hagyták.

  5. A résztvevők elfogadták a Felügyelő Bizottság jelentését.

  6. A Küldöttgyűlés a 2012. évi költségvetés tervezetet jóváhagyta.

  7. A Küldöttek a Tisztségviselő választás előkészítése során megszavazták, hogy nyílt szavazással kívánnak tisztségviselőket választani a Szövetség élére. Megválasztották a Szavazatszáláló Bizottság tagjait:

   – Faragó László (Visontai HE)
   – Ványi Zoltán (Kiskörei Dózsa HE)
   – Kiss József (Boldogi HE)
   Valamint mandátumának lejártával, munkáját megköszönve, feloszlatta a Jelölő Bizottságot.
  8. A Küldöttek egyenként kézfeltartással megválasztották a Szövetség tisztségviselőit a 2011 – 2016 közötti időszakra. A szavazatok alapján:
   Elnök: Tóth Dezső (Hatvani HE)

  Elnökség tagjai: Berkó János (Gyöngyös és Környéke HE)

  Fábián János (Búzásvölgyi HE)

  Holló Albin (Eger és Vidéke HE)

  Kiss Tamás (Kinizsi HE)

  Vágó János (Gyöngyös-Adács Vasutas HE)

  FEB elnöke: Podonyi Mihály (Selypi HE)

  FEB tagjai: Gálik Tamás (Hatvani HE)

  Bárdos Zsolt (Bélapátfalvi Cementgyár HE)

  1. Feladatának végeztével feloszlatta a Szavazatszámláló Bizottságot.
  2. A grénium megismerte az újonnan alakuló országos Horgász Liga célkitűzéseit, elképzeléseit. És felhatalmazta az Elnökséget, hogy vegyen részt a Ligával kapcsolatos alapítási munkálatokban.

   

  K.m.f.

   

  Tóth Dezső sk.

  elnök

  HATÁROZATOK

  Készült: 2012. november 17-én Küldött gyűlésen

  A Küldöttközgyűlés 15 megjelent fővel határozatképes.

  Változtatás nélkül elfogadja a kitűzött napirendi pontokat.

  1. A Küldöttek az Elnökség 2011-2012 évről készített beszámolóját egyhangúlag elfogadták.

  2. A 2011 évi gazdasági beszámolót, valamint a 2012 szeptember 30-ig elkészített pénzügyi beszámolót a Küldöttgyűlés elfogadta.

  3. A Felügyelő Bizottság 2011-2012 évi beszámolóját elfogadták a Küldöttek.

  4. A 2013 évi költségvetési tervet egyhangúlag elfogadták a Küldöttek.

  5. A Maklári Sportegyesület tagfelvételi kérelmét a Küldöttek elfogadták, az egyesület Horgász Szakosztályát 2013 január 1-jétől teljes jogú tagnak tekinti a Szövetség.

  6. A Küldöttek a Szövetség Alapszabályában az alábbi módosítást hajtották végre:
   ”A Szövetség elnöksége minden évben egyszerű szótöbbséggel dönt az éves beszámoló mérleg) elfogadásáról. Beszámolót a küldöttközgyűlés előtt bemutatni köteles.
   Az éves beszámolóról az Elnökség a Felügyelő Bizottság jelentésének ismeretében dönt.”

   

  K.m.f.

   

  Tóth Dezső sk.

  elnök

  HATÁROZATOK

   

  Az elnökség 2012 évben hozott határozatai:

   

   

   

   

  1. (03.01.)
   A vizsgaszervező egyesületek javaslatára a vizsgák szervezési költségének fedezetére 2.000,- Ft/főben állapítja meg a vizsgadíjon felüli költség térítését a vizsgázók részére. A megállapított összeg az egyesületek bevétele, de egységesen alkalmazandó.

  2. (03.01.)

   1. (03.01.)
    Az elnökség megismeri a 2012. évi vizsgafeltételeket. Jóváhagyja a korábbi öt vizsga szervező egyesület idei évi vizsgalehetőségét.. Ezek:
    – Eger és Vidéke Horgász Egyesület (Eger)
    – Gyöngyös és Környéke Horgász Egyesület (Gyöngyös)
    – Hatvani Horgász Egyesület (Hatvan)
    – Kinizsi Horgász Egyesület (Heves)
    – Kiskörei Dózsa Horgász Egyesület (Kisköre)

   elfogadja a Megye Bajnokság helyszínét és időpontját és felhatalmazza a Versenysport Szakbizottságot a versenykiírás kihirdetésével, valamint felkéri a szervezési munkák elvégzésére.

  3. (03.01.)
   tájékozódik az iroda vizesblokkjának felújítására érkezett ajánlatokról, és felhatalmazza az Elnököt, hogy a munka elvégzésére vállalkozói szerződést kössön Végh Zoltán egyéni vállalkozóval.

  4. (04.20.)
   tájékozódik a Nagyrédei Horgász Egyesülettel szemben fennálló követelés helyzetéről. A tartozás behajtására javasolja a postai megkeresések folytatását.

  5. (04.20.)
   2012. június 1 – 30 közötti időszakban kísérleti jelleggel bevezeti az éjjel-nappali horgászat lehetőségét az Egeszalóki tározón, azzal, hogy ha eredményesnek könyvelhető el az időszak, akkor augusztus 31-ig meghosszabbítható.

  6. (04.20.)
   az éjjel-nappali horgászat időtartamára, ugyancsak kísérleti jelleggel bevezeti a 2, 3 illetve 5 napos napijegyet, árukat rendre 5.000,- Ft-ban, 7.000,- Ft-ban és 11.000,- Ft-ban állapítja meg.

  7. (04.20.)
   a júniusi átmeneti időszakra javasolja, hogy önkéntes munkában dolgozó halászati őrrel segítse a két alkalmazásban álló halászati őr munkáját, amennyiben meghosszabbításra kerül az időszak, akkor megbízási szerződéssel, juttatás ellenében állítson be harmadik halászati őrt.

  8. (07.11)
   tájékozódott a júniusi átmeneti időszak tapasztalatairól a tározón, és ennek ismeretében jóváhagyta a meghosszabbítást: a naptár szabta lehetőségek miatt szeptember 2-áig.

  9. (07.11.)
   felkéri a gazdasági vezetőt, hogy augusztus hónapban szervezzen meg egy tájékoztató előadást az egyesületek képviselői részére, ahol a SZÁK program működésével megismerkedhetnek a résztvevők.

  10. (07.11.)
   támogatja a Magyar Horgász Liga megalapítását, felhatalmazza az Elnököt, az alakuló ülésen való részvételre és a Szövetség képviseletére.

  11. (07.11.)
   a Boldogi Horgász Egyesület kérelmét elbírálta, és 200.000,- Ft támogatás kifizetését határozza meg részükre, azzal, hogy annak felhasználását az egyesület számlával köteles igazolni.

  12. (07.11.)
   az Elnökség a 63/2012 VM rendelet megismerése után elfogadja, hogy az augusztus 1-jétől 3.500,- Ft/fő összegű vizsgadíj mellett a költségtérítés változatlan, 2.000,- Ft/fő maradjon. Így a vizsgára jelentkezőknek egységesen minden vizsgahelyen 5.500,- Ft-ban határozza meg a fizetendő összeget.

  13. (10.18.)
   megvitatta az elnökség 2011-2012 évről szóló beszámolóját és azt az elhangzott kiegészítésekkel kéri a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.

  14. (10.18.)
   a Versenysport Szakbizottsági beszámolóját elfogadta és javasolja a beszámoló anyagával a Küldöttgyűlésre készülő elnökségi beszámolót kiegészíteni.

  15. (10.18.)
   A 2011. évi költségvetési beszámolót, a zárszámadást, és a 2012.szeptember 30-ig szóló pénzügyi jelentést a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

  16. (10.18..)
   Elfogadja és a Küldöttgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság beszámolóját.

  17. (10.18.)
   A Küldöttgyűlés elé terjeszti a 2013. évi Költségvetés tervezetét.

  18. (10.18.)
   A Küldöttközgyűlést 2013. november 17-én szombaton 9:00 órára tűzi ki, Helyszínéül a Betérő Vendéglő (Eger, Deák F. u. ) határozza meg

  19. (10.18.)
   Az elnökség támogatja Maklári Sportegyesület tagfelvételi kérelmét és a Küldöttgyűlés elé terjeszti azt.

  20. (10.18.)
   Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a halőri jelentés alapján kérje az Eger és Vidéke Horgász egyesülettől a Domoszlai – Pummer ügy kivizsgálását.

  21. (10.18.)
   Felhatalmazza az elnököt és a gazdaságvezetőt a 2013 évi bérfejlesztés lehetőségeinek vizsgálatára.

  22. (10.18.)
   Megbízza az elnököt és Szuromi Csaba halászati őrt, hogy a törpeharcsa gyérítés érdekében kösse meg a szerződést Kovács István egyéni vállalkozóval és az optimális időpontot kiválasztva végezzék el a munkálatokat.

  23. (11.15.)
   Az Elnökség támogatja a Szövetségi „tagsági lap” kiadását, és azt megvitatásra a Küldöttgyűlés elé terjeszti.

  24. (11.15.)
   Az elnökség a bérjavaslatokat elfogadta, megbízza az Elnököt, hogy munkáltatói jogkörénél fogva azt az érintettekkel tárgyalja meg, és tegye meg a szükséges lépéseket a 201. január 1-jei bevezetéshez.

  25. (11.15.)
   Az egrszalóki tározó házirendjében tett módosítási javaslatokat elfogadta. Eszerint 2013 évben június – augusztus időszakban 24 órás horgászati lehetőséget biztosít a tározón. A méretkorlátozással védett fajok esetén éves elvihető halmennyiséget maximum 30 darabra módosítja.

  26. (11.15.)
   Az Egerszalóki tározó éves területi engedélyeinek árát a következők szerint határozza meg:
   – „parti” területi engedély: 35.000,- Ft
   – „csónakos” és „etetőhajós” éves engedély 40.000,- Ft
   – ifjúsági engedély (18 éves korig) 16.000,- Ft
   – gyermek engedély (14 éves korig) 900,- Ft
  27. (12.14.)
   Az Egerszalóki tározó napi területi engedélyeinek árát a következők szerint határozza meg:
   – 1 napos engedély: 3.000,- Ft
   – 2 napos engedély: 5.000,- Ft
   – 3 napos engedély: 7.000,- F
  28. (12.14.)
   Kéri a Domoszlai – Pummer ügy házon belüli vizsgálatát és annak eredményéről Domoszlai András horgász tájékoztatását.

  HATÁROZATOK

   

   

   

  Az elnökség 2013 évben hozott határozatai:

   

  1. (02.07.)
   Egyhangúlag támogatta a Zöldhorgász Nonprofit Kt megvásárlását. Az ehhez szükséges feladatok végrehajtásával megbízta az elnököt.

  2. (02.07.)
   megismerte a 2012 évi CXX. Törvény és a végrehajtásáról szóló BM rendelet hatását a vízkezelő egyesületekre. Megbízza az elnököt, hogy a halőrök igazolvánnyal, jelvénnyel való ellátásnak feltételeiről, a végrehajtás módjáról tájékoztassa az érintett egyesületek vezetőit.

  3. (02.07.)
   A SZÁK program bevezetésének és használatának első tapasztalatairól szóló tájékoztatást az elnökség meghallgatta. Kéri az elnököt, és a gazdasági vezetőt, hogy az állami horgászjegy kiadások gyorsítása édekében továbbra is igyekezzenek minden segítséget megadni az egyesületek jegykiadóink, valamint a felmerülő problémákról, hibákról, nehézségekről a Heves Megyei Kormányhivatal Halászati Hatóságát, azonkeresztül pedig a NÉBIH illetékeseit tájékoztassa.

  4. (02.07.)
   A weboldal információkkal való feltöltése érdekében megbízza az elököt, hogy bízzon meg szakembert. E tevékenységre 20.000,- Ft+Áfa havidíj kifizetését irányozza elő.

  5. (02.07.)
   Egyhagúlag elfogadta a Versenysport Szakbizottság munkatervét. Támogatja a Regionális Bajnokság „újraélesztését”. Megbízza a Szakbizottságot, a verseny megszervezésével. Helyszínéül az Egerszalóki víztározó déli gátját jelöli ki. Az Elnököt a helyszín biztosításához szükséges engedélyek beszerzésére kéri fel.

  6. (02.07.)
   Elfogadja a Megyei verseny helyszínéül az Egerszalóki víztározó déli gátját. Megbízza az elnököt, hogy az ÉKÖVIZIG illetékeseitől e verseny időtartamára is engedélyt kérjen a gáton történő horgászatra.

  7. (02.07.)
   Egyhangúlag elfogadja Fábián János felajánlását, és felkéri a Búzásvölgyi Horgászegyesületet, hogy a Versenysport Szakbizottság támogatásával szervezze meg az Elnök-titkári versenyt, további biztosítsa annak helyszínét.

  8. (02.07.)
   A versenyek pontos időpontjának egyeztetését, és az arról való tájékoztatás, versenykiírások érintettekhez való eljuttatását is kéri az elnöktől, és a Versenysport Szakbiztottság elnökétől.

  9. (02.07.)
   Megbízza az elnököt, hogy teljes jogkörben járjon el a Domoszlai András horgász által felvetett kérdésben. A Szövetség álláspontjának képviseletével megbízza a Marosvölgyi Ügyvédi Irodát.