Rólunk

A Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége az Intéző Bizottságok megszűnését követően 1993.05.01-én jött létre. Elnöke Dr. Gyulavári András úr volt, aki elnöki teendőit 2001.10.01-ig látta el. A Szövetség ügyvezető elnöke Zentai József úr volt , aki ezt a posztot 2006-ban bekövetkezett haláláig látta el. A 2001-es küldött Közgyűlésen a küldöttek Mester László Urat, az Eger és Vidéke Horgászegyesület tagját választotta meg elnökének. Zentai József úr halálával megüresedett ügyvezető elnöki posztra a regnáló elnökség Szabics János urat a Visontai Horgász Egyesület elnökét nevezte ki. Az új ügyvezető elnök 2006.06.10-re rendkívüli küldött értekezletet hívott össze, ahol személyeskedésektől sem mentes forró hangulatú ülésen a küldöttek kis különbséggel Tóth Dezsőt, a Hatvani Horgász Egyesület gazdasági vezetőjét választotta meg a Szövetség elnökének. Az új elnök és az elnökség nagy lendülettel fogott hozzá a sok éves elmaradás bepótlásához. Azonnal átszervezésre került a Szövetség irányítása. Megszüntettük az Ügyvezető elnöki posztot, amiért fizetés járt, és az elnök, valamint az elnökség tagjai „társadalmi munkában végzik feladatukat. Ezzel kb. 3.000.000 Ft bérmegtakarítást hajtottunk végre. A gazdasági vezetőt is lecseréltük, és igazi gazdasági szakembert alkalmazunk. A szervezet azonnal hozzákezdett a számítástechnikai fejlesztéshez. Pályázatot írtunk ki egyesületeinknek, és akik nyertek, azok számítógépet vehettek maguknak, hogy a nyilvántartást korszerűsíteni tudjuk. Tagnyilvántartó programot fejlesztettünk ki, amivel gyorsabb, és naprakész nyilvántartást tudunk elérni. A Szövetség Horgász verseny sportja 2006-ban nem volt. Három év alatt sikerült egy ütőképes csapatot kialakítani, akik először az Országos Horgász Csapatbajnokság II. osztályában szerepeltek. 3 évi erőfeszítés után felkerültünk az I. osztályba, ahol azonnal bajnokságot nyertünk. Azóta is minden évben a Heves Megyei csapat dobogós helyezést ért el. 2011-ben csatlakozott Szövetségünkhöz a „Mátrai Pergetők” horgász egyesület. A csapat tagjai reprezentálják a a magyar pergető verseny horgász sportot. Az Olaszországi világbajnokságon a csapat két tagja világbajnoki címet ért el, ezzel is növelve a Heves megyei versenysport elismertségét.

A Horgász Egyesületek Heves Megyei

Szövetsége

elnökségének tagjai:

Elnök: Tóth Dezső

 

 
2000-től a Hatvani H.E. gazdasági vezetője.
2004-től a Hatvani. H.E. küldötte a Megyei Szövetségben
2006-tól a Heves Megyei Horgász Szövetség elnöke
2011 és 2016-ban újraválasztva.

Elnökség tagjai:

 

Fábián János
FabianJanos
         A Buzásvölgyi Horgász Egyesület egyik
alapító tagja, 1991-től vezetőségi tagja, majd később elnöke
lettem.Ezt a feladatkört jelenleg is betöltöm. A megyei
elnökség  tagja vagyok.
Recski , elnöki megbízatásom 2019 évig szól, igyekszem
megbízatásaimmal járó feladataimat jól ellátni.
 
Dávid Ferenc
david-ferenc

Horgászattal gyermekkorom óta foglalkozom. A hobbiból későbbiek folyamán elhivatottság lett. 2000-ota pergetés az a szakág ahol a horgászat iránti elhivatottság kiteljesedett. Alapító tagja vagyok a „Márai Pergetők” HSE-nek. Az egyesületben két cikluson keresztül elnökként tevékenykedtem, jelenleg vezetőségi tagja vagyok egyesületünknek. A Heves Megyei Szövetségben második ciklusban vagyok vezetőségi tag. A MOHOSZ választmányának szintén a második ciklusban vagyok a tagja. Tíz éve elköteleztem magam a Pergető horgászat versenyzési oldalán. Fontosabb eredményeim: 2009. Országos Parti Pergető bajnokság 3. helyezés, 2010. Országos Pergető Bajnokság 1: hely. 2011 Csapat Pergető Világbajnoki 1. hely, 2015. Országos Rapala Pergető Bajnokság 1. hely. Számos egyéb Pergető versenyen dobogós helyezést értem el. Két évben a Magyar pergető válogatott csapatkapitányaként tevékenykedtem, 2010-ben Andorra – Parti Pergető Világbajnokságon, 2011 Olaszország – Csapatpergető Világbajnokság.

Kocsis Péter

kocsis-peter

2003 óta a Sátoraljaújhelyi Tokaji Ferenc Sporthalász és Horgász Egyesület vezetőségi tagja. A vezetőségben voltam a Fegyelmi Bizottság elnöke, majd Horgász mester. 2016 óta az egyesület alelnöki címét töltöm be. 
Podonyi Mihály
A Megyei Szövetség F:E:B. elnöke
podonyi-mihaly
 Podonyi Mihály vagyok, 1979 -től horgászom. 1998 -tól a Selypi
Horgászegyesület tagja, 2006 -tól az 1952 -ben alakult Selypi
Horgászegyesület megválasztott elnökeként tevékenykedem. Heves megyei
horgászegyesületek szövetségében felügyelő bizottsági tisztséget látok el.

A

HORGÁSZ EGYSÜLETEK HEVES MEGYEI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLYA

(Az 1993. május 3-án kelt alapszabály, az időközben bekövetkezett módosításokkal

Egységes szerkezetbe foglalva)

I. FEJEZET

A Szövetség neve, jogállása, székhelye

1)       A Szövetség neve:        Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége

(továbbiakban: Szövetség)

2)        Szövetség jogállása:

A Szövetség független, demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló társadalmi szervezet, szakmai, érdekvédelemi, érdekképviseleti szövetség. Tevékenységét a jogszabályok, valamint ezen alapszabály előírásai szerint, önálló jogi személyként végzi.

3)      A Szövetség működési területe:

A Szövetség tulajdonában, kezelésében, hasznosításában lévő vízterületek.

4)      A Szövetség képviselete:

A Szövetséget a Szövetség elnöke képviseli.

5)      A Szövetség székhelye:       3300 Eger, Mátyás király u. 11.

6)      A Szövetség pecsétje:          Köriratban a Szövetség neve, középen egy horog rajza.

II. FEJEZET

A SZÖVETSÉG CÉLJAI ÉS FELADATAI

1)      A Szövetséget a tagszervezetek a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, érdekvédelmük

és érdekképviseletük ellátására, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozták

létre .

 1. A Szövetség céljai és egyben fontosabb tevékenységi körei:

 1. a Szövetség és tagszervezeteinek érdekvédelme, a horgászérdekek képviselete az állami, önkormányzati és más szervek előtt,

 2. tagszervezetek közötti együttműködés, kapcsolatok  koordinálása, fejlődésük és eredményes működésük elősegítése

 3. horgászati lehetőségeinek ésszerű bővítése érdekében  más vízterületek tulajdonjogának, hasznosítási, kezelési illetve egyéb jogainak megszerzése

 4. a gondjaira bízott, a tulajdonában és kezelésében lévő vízterületen a természet és a környezet védelme,

 5. tevékeny részvétel a horgászok érdekeit képviselő országos szervezet működtetésében,

 6. a halászati jog megszerzése és hasznosítása, a horgász érdekek  érvényesülése érdekében,

 7. halgazdálkodás folytatása  az értékmegőrző fejlődés biztosításával,

 8. a horgászsport szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek érvényesüljenek,

 9. a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász egyesülések hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése.

 10. ifjúságnevelés a természet és a horgászat szeretetére.

A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordítja.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Se helyi, sem országos képviselőjelölteket nem állít és azokat sem erkölcsi, sem anyagi módon nem támogatja.

3) A Szövetség feladatai

A 2) pontban meghatározottak megvalósítása érdekében a Szövetség a következő feladatokat látja el :

 1. Szövetség  érdekeinek megfelelő érdekegyeztetést végez az  Magyar Országos Horgász Szövetséggel, az illetékes állami, önkormányzati és más szervekkel

 1. A Szövetség érdekeinek védelme keretében a horgászattal kapcsolatos rendelet és jogszabály-tervezeteket megismerésüket követően véleményezi, kezdeményezően lép fel a használatában, illetve tulajdonában lévő vízterületeken a horgászatot érintő valamennyi kérdésben.

 1. Gondoskodik a kezelésében, illetve tulajdonában lévő vízterületek hatékony őrzéséről, az orvhalászok és orvhorgászok kiszűréséről, a sporthorgászat szabályainak betartásáról. Ennek érdekében együttműködik az országos halászati bizottsággal, a halászati felügyelővel, a helyi önkormányzatokkal, a rendőrség és a polgárőrség megfelelő szerveivel.

 1. Tagszervezetei részére jogi, közgazdasági, pénzügyi, horgászati, halászati, halgazdálkodási, vízvédelmi, környezetvédelmi és egyéb kérdésekben segítséget nyújt.

 1. Biztosítja az egységes horgászvizsga letételének feltételeit.

 1. Biztosítja tagegyesületei szabad és folyamatos vélemény nyilvánításának lehetőségét.

 1. Fokozott figyelmet fordít az ifjúsági és versenyhorgászatra, az utánpótlás nevelésére.

 1. Társadalmi kapcsolatok kiépítésével, hazai és nemzetközi horgász szervezetekkel való együttműködés kialakításával és fenntartásával folyamatosan javítja a Szövetség és a tagszervezetek működési feltételeit.

 1. Saját szervezete és tagsága közreműködésével tevőlegesen részt vesz a környezet, a természet meg- óvásában, a keletkezett károk helyreállításában.

III. FEJEZET

A Szövetség tagjai, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

1)       Szövetségi tagsági viszony a Szövetség Küldöttközgyűlésének elfogadó határozatával keletkezik. A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, melyhez csatolni kell

a./  a kérelmező bejegyzéséről szóló bírósági végzést vagy bírósági kivonatot,

b./  hatályos alapszabályát;

c./  A kérelmező csatlakozási szándékát kimondó közgyűlési határozatot,

d./ a tagság feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

2) Szövetségnek tagja lehet az egyesülési jogról szóló hatályos törvény alapján alakult, az illetékes bíróságon nyilvántartásba vett, jogi személyiséggel bíró horgász egyesület, továbbiakban tagszervezet.

a./  ha elfogadja a Szövetség alapszabályát

b./  teljesíti a tagsággal járó kötelezettségeket

3) A Szövetségnek a 2) pontban nem említett jogi személyek és nem jogi személyiségű társaságok   pártoló tagjai lehetnek. A pártoló tagok jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

4) A Szövetség tagjai a Küldöttközgyűlés által megállapított tagdíjat fizetik.

5) A tagsági viszony megszűnik:

a./ ha a bíróság a tagszervezetet feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja,

b./  a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével,

c./  ha a tagszervezet kilép a Szövetségből,

d./  kizárással .

6) A Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni. A kilépési szándékot írásban legkésőbb az adott év június 30.-ig kell az Elnökségnek írásban bejelenteni.

7)        A Küldöttközgyűlés a tagszervezetet kizárhatja a Szövetségből, ha tartósan, ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti az Alapszabályban megállapított kötelezettségeit vagy ha bármely más módon veszélyezteti a Szövetség céljainak megvalósítását, illetőleg alapszabály-ellenes tevékenységet folytat.

8) A TAGOK JOGAI

a) A tagszervezet részvétele a Szövetség munkájában választott tisztségviselőin keresztül .

b) Javaslatok, indítványok előterjesztése, tájékozódási és az iratokba való betekintési jog.

c) Érdekvédelem, érdekképviselet igénybevétele a Szövetségtől,

d) Szolgáltatás , tanácsadás igénylése.

e) A Szövetség valamely szerve által hozott törvénysértő határozat bíróság előtti megtámadása, illetve a Szövetség működésének törvényessége érdekében törvényességi felügyeleti intézkedés kezdeményezése az ügyészségnél.

f) A Szövetség tagegyesületeinek tagjai a Szövetség kezelésében, illetve tulajdonában lévő vízterületeken sporthorgászatra jogosultak.

9) A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

a) A Szövetség Alapszabályának és a küldöttközgyűlés határozatainak betartása.

b) A tagdíjak és egyéb – a Szövetség által megállapított – díjak és költségek megfizetése,

c) A Szövetség eredményes működésének előmozdítása, a célkitűzések megvalósításában való tevékeny részvétel.

d) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat , a horgászat országos szabályait és a Szövetség hasznosításában  illetve kezelésében lévő vízterületekre érvényes horgászrendet tagjaival köteles betartatni.

e) A Szövetség működéséhez és érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk szolgáltatása.

IV. FEJEZET

A SZÖVETSÉG SZERVEI

              A./ Küldöttközgyűlés

              B./ Elnökség

              C./ Felügyelő Bizottság

            D./ Szakbizottságok

A./ A KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

1.     A Szövetség legfelsőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amely a szövetség minden ügyében dönthet. Határozatai a tagszervezetekre, tisztségviselőkre és az ügyintéző szervezetre nézve kötelezőek.

2.     A Küldöttközgyűlésbe minden tagszervezet alanyi jogon 1 főt választ A megválasztott küldöttek neveit a tagszervezetek kötelesek a Szövetségbe beküldeni, aki a küldöttek részére küldöttigazolványt állít ki. A küldött személyét a tagszervezet halálozás, lemondás, vagy visszahívás indokával évközben is meg változtathatja.

3.     A Küldöttközgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.

4.     A közgyűlés összehívásának rendje:

Az összehívandó közgyűlés időpontját, helyét és napirendjét az Elnökség állapítja meg. Az elnök a közgyűlés napjáról, idejéről és helyéről a napirend megjelölésével – a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal – értesíti a küldötteket, továbbá mindazokat, akiket a közgyűlésre meg kell, vagy meg kíván hívni. A küldöttek értesítése személyes kézbesítéssel, vagy postán megküldött meghívóval történik.

Az Elnökség a napirendre tűzött előterjesztéseket, lehetőség szerint írásba foglalja és azokat – esetleg rövidített formában – a tagokhoz legkésőbb a közgyűlést megelőző nyolcadik napig eljuttatja.

A közgyűlésre meg kell hívni a Felügyelő Bizottság tagjait, a szakbizottságok vezetőit.

5.     Rendkívüli Küldöttközgyűlést annak kezdeményezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni ha azt:

                        a./   a felügyeletet ellátó illetékes ügyészség vagy a  bíróság elrendeli,

                        b./   a Szövetség Elnöke,

                        c./   az Elnökség,

                        d./   a Felügyelő Bizottság,

                  e./   a küldöttek vagy a tagszervezetek több, mint egyharmada az ok megjelölésével

írásban kezdeményezi

6.     A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldötteknek több mint fele jelen van. Ha a határozatképesség nem áll fenn, a Küldöttközgyűlést változatlan napirendi pontokkal 30 napon belül írásban ismét össze kell hívni. Az így összehívott Küldöttközgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

7.  A Küldöttközgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve Alapszabályban rögzített eltérő eseteket. Személyi kérdésekben a szavazás módjáról a Küldöttközgyűlés dönt.

A tisztségviselők választása nyílt szavazással történik.

A 2/3-os többséget igénylő kérdésekben csak akkor dönthet, ha a küldöttek több mint a fele megjelent

8.     A Küldöttközgyűlésen a Szövetség Elnöke látja el a levezető elnöki tisztet.

9.   A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a./     a Szövetség alapszabályának elfogadása és módosítása; melyhez a szavazatok minősített  többségű szavazataránya szükséges.

b./     a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása

c./.     a Szövetség elnökének, az Elnökség tagjainak, a Felügyelő a Bizottság elnökének és tagjainak, a szakbizottság elnökének megválasztása, illetőleg visszahívása.

d./     az országos szövetség testületeibe a küldöttek megválasztása, akik kötelesek a Szövetség kialakított álláspontját az adott kérdésben képviselni.

e./     a tisztségviselők választásának előkészítése, lebonyolítása, a Jelölő Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság megválasztása, létszámának meghatározása.

f./      a tagok felvétele, kizárása

g./     a Szövetség éves költségvetésének megállapítása; és zárszámadásának elfogadása,.

h./     az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóinak megtárgyalása, elfogadása.

i./      az éves tagsági díjának megállapítása; melyhez minősített többségű szavazatarány szükséges.

j./      döntés a gazdasági társulásokba való belépésről és kilépésről, valamint a szövetségi képviseletről; melyhez minősített többségű szavazatarány szükséges

k./     értékhatárra való tekintet nélkül ingatlan elidegenítésben történő döntés, melyhez 2/3-os többségű szavazatarány szükséges

l./     a Szövetség megszűnésének vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása. Ennek kimondásához 2/3-os többségű szavazatarány szükséges.

m./    horgászkitüntetés alapítása;

n./     a Szövetség szervei által hozott és jogszabályba, alapszabályba vagy a szövetség bármely szabályzatába ütköző határozatainak felülvizsgálata, módosítása, hatályon kívül helyezése.

B./ AZ ELNÖKSÉG

1)      A Szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve az Elnökség, amely a Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel és munkájáról köteles beszámolni. Az Elnökség (vezető szerv) 6 főből áll: 5 elnökségi tag + elnök.

2)      A Szövetség elnöke egyben az Elnökség elnöke is.

3)      Az Elnökség tagjai:

           a Szövetség Elnöke és a megválasztott elnökségi tagok.

4)      Az Elnökség tanácskozási jogú állandó meghívottja: a Felügyelő Bizottság elnöke

5)      Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a./     a Küldöttközgyűlés összehívása, a tárgysorozat előkészítése,

b./     a Szövetség szervei törvényes és alapszabályszerű működési feltételének megteremtése,

c./     a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása, valamint a Szövetség

egyéb szabályzatainak jóváhagyása,

d./     javaslat Szövetségi tagságra és döntés pártoló tagok felvételéről,

e./    gazdálkodási döntések meghozatala a költségvetés keretében, a költségvetés rovatai között átcsoportosítási jog,

f./     a Szövetség területi jegy árainak meghatározása,

g./     szakbizottságok létrehozása, feladataik és hatáskörük meghatározása, a szakbizottságok elnökeinek megválasztása, beszámoltatása,

h./    a munkáltatói jogok gyakorlása az elnök felett a munkaviszony megszüntetésével, létesítésével és a munkaszerződés módosításával kapcsolatos ügyekben,

i./    kitüntetések adományozása,

j./    döntés a társadalmi aktívák és tisztségviselők tiszteletdíjáról és jutalmáról,

k./    a horgászrend meghatározása a Szövetség vízterületein, összhangban a vonatkozó törvényekkel és előírásokkal.

6)      Rendkívüli ülést kell tartani, ha:

a.)         az Elnökség tagjainak legalább egyharmada az elnöknek írásban indítványozza,

b.)        a Felügyelő Bizottság javaslata alapján a Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi,

c.)         a Szövetség elnöke elrendeli.

7)     Az Elnökség ülését a Szövetség Elnöke hívja össze és vezeti. Akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökségi tag helyettesíti. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik.

Az Elnökség üléseinek napirendjét írásban, az ülésre szóló meghívóval együtt, az ülést megelőző legkevesebb 8 nappal közölni kell az Elnökség tagjaival. Rendkívül indokolt esetben szóban is összehívható az Elnökség ülése, ha arra a Felügyelő Bizottság Elnöke is részt vesz és a jelenlévők 2/3-a úgy dönt, hogy az ülést meg kell tartani.

Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele az ülésen jelen van

Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnökség elnökének szavazata dönt.

A Felügyelő Bizottság elnökét – elfoglaltsága esetén – a Felügyelő Bizottság bármely azon tagja helyettesítheti, akit erre a Felügyelő Bizottság elnöke felkért.

8)      Az Elnökség működése:

Az Elnökség összehívása írásos meghívóval történik, melyben meg kell jelölni a tanácskozás helyét, időpontját és a napirendi pontokat.

Az Elnökség üléseire meg kell hívni mindazokat, akiknek részvétele a tárgyalt ügyek miatt szükséges. Az ülésre minden esetben meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét.

Az Elnökség ülésein jelenléti ívet kell vezetni, a tanácskozás résztvevői aláírásukkal igazolják megjelenésüket. Az ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az Elnökség üléseit az elnök vezeti és biztosítja a tanácskozás és a szavazás rendjét.

Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A határozatokról nyilvántartást kell vezetni.

Az Elnökség a beszámolóit a közgyűlésnek teszi meg.

C./ A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1. A Felügyelő Bizottság a Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel. Tevékenységéről évente beszámol a Küldöttközgyűlésnek.

2. A Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja a Szövetségben más tisztséget nem tölthetnek be.

3. A Felügyelő Bizottság elnöke vagy megbízottja az Elnökség ülésein állandó meghívottként vesz részt, akit az ülésekről és a napirendről ugyanolyan formában kell értesíteni, mint az Elnökség tagjait. A Felügyelő Bizottság betekinthet a szövetség irataiba és könyveibe, továbbá felvilágosítást kérhet bármely dolgozótól.

4.     A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

5. A Felügyelő Bizottság a szükséghez képest, de legalább három hónaponként ülésezik. Ülései nem nyilvánosak Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.

Vizsgálatairól, megállapításairól jegyzőkönyvet készít, amelyet az elnöknek ad át. Vizsgálatainak ki kell terjednie a hiányosság és mulasztás okainak feltárására, továbbá a kijavítás célszerű módjára és az esetleges személyi felelős megállapítására.

6. A Felügyelő Bizottság a Szövetség irataiba betekint, felvilágosítást kér bármely dolgozótól, tevékenységéről a közgyűlésnek évente legalább egyszer köteles beszámolni.

7.    A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz külső szakértőket is igénybe vehet.

8.     A Felügyelő Bizottság megállapításinak jellegétől függően az alábbi intézkedéseket teheti:

a./   A kisebb hiányosságokra írásban felhívja a figyelmet és indítványozza a helyes eljárást,

b./   súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az illetékes szervet, vagy annak vezetőjét és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés az Elnökség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb hiányosságokat, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a Küldöttközgyűlés összehívását. Ilyen esetben a Küldöttközgyűlést 30 napon belül össze kell hívni.

c./    a felügyelő bizottság köteles az Elnökséget értesíteni, ill. annak összehívását kezdeményezni, ha

       – a szövetség működése során olyan jogszabály-, vagy alapszabálysértő esetet talált, vagy egyébként a szövetség érdekeit sértő eseményt vagy mulasztást észlelt, melynek megszüntetése, a hátrányos következményeinek elhárítása, illetőleg ezek enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé

       – a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 D./ A SZAKBIZOTTSÁGOK

1.     Az Elnökség állandó vagy eseti jelleggel javaslattevő, véleményező, szaktanácsadó szervként szakbizottságokat hozhat létre, illetve szüntethet meg.

2.     A szakbizottságok feladatát és működési körét az Elnökség határozza meg.

3.    A szakbizottságok elnökét az Elnökség választja meg, tagjait a szakbizottság elnökének javaslatára a Szövetség  Elnöke kéri fel és bízza meg.

V. FEJEZET

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK

1.     A Szövetség választott szerveinek és tisztségviselőinek megbízatása öt év időtartamra szól, időközi választások esetében a ciklus végéig.

2.     A szövetségi szervezetekben a küldötteket egyenlő jogok illetik meg, minden küldöttnek egy szavazata van.

3.      Jelöltet a Küldöttközgyűlés minden tagja állíthat. Jelölt az lesz, aki valamelyik szövetségi horgászegyesület tagja és megkapja a határozatképes létszámban jelenlévő küldöttek egyharmadának támogatását.

4.      Ismételt szavazás esetén az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatok felét meghaladó számú szavazatot kapott.

5.      A Jelölő Bizottság tagjait/3 főt/ a választás éve előtt 1 évvel kell megválasztani. Mandátumuk 1 évre szól..

6.      Minősített többség a határozatképes szervezet jelenlévő tagjai kétharmadának igenlő szavazatát jelenti.

7.      A szövetségi szervezetek döntéseiről az érdekelteket tájékoztatni kell.

8.      Egyéb kérdésekben a Szövetség Szervei maguk állapítják meg működési rendjüket.

VI. FEJEZET

A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI

1.      A Szövetség  tisztségviselői:

                        a./  A Szövetség elnöke (társadalmi tisztség)

                        b./  A Szövetség elnökségének tagjai (társadalmi tisztség)

                        c./  A Felügyelő Bizottság elnöke (társadalmi tisztség)

2.      A Szövetség tisztségviselői: az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai. A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel, beszámolási kötelezettséggel.

3.      A tisztségviselő mandátuma megszűnik:

                        a./  a mandátum időtartamának lejártával

                        b./  a tisztségviselő felmentésével,

                        c./  a tisztségviselő lemondásával,

                        d./  a tisztségviselő halálával,

                        e./  a szövetséghez tartozó tagsága megszűnésével

4. A Szövetség elnöke

a.)  Irányítja és vezeti a Szövetség munkáját. Gyakorolja mindazon jogköröket, melyeket számára az Alapszabály meghatároz. Tevékenységével a Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, aminek minden évben beszámolni köteles.

b.) Az Elnökséghatározata alapján – vagy önállóan is – összehívja a Küldöttközgyűlést, ellátja az elnöki teendőket, összehívja és vezeti az Elnökség üléseit.

c.) Összehangolja és ellenőrzi a Küldöttközgyűlés és az Elnökség döntéseinek végrehajtását.

d.) Gyakorolja a munkavállalók fölött – az Elnökség jogkörébe nem tartozó ügyekben – a munkáltatói jogokat.

e.) A Szövetség képviselője az elnök. A szövetség más tisztségviselője csak a Szövetség elnökének írásbeli meghatalmazása alapján láthat el képviseletet. Az elnök akadályoztatása esetén (betegség, stb.) képviseletét az Elnökség által felhatalmazott elnökségi tag láthatja el.

f.) A Szövetség elnökét szükség esetén az általa megbízott elnökségi tag helyettesíti.

g./ A Szövetség elnöke a Szövetség kezelésében lévő vízterületre kibocsátott területi engedélyek kiadásáról egy személyben dönt.

VII. FEJEZET

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI

1)     A Szövetség gazdálkodásának alapvető szabályai

  1. A Szövetség vagyona a tagszervezetek által fizetett éves tagdíjakból, pártolói tagsági díjakból, valamint más támogatók által adományozott pénzösszegekből képződik és vagyontárgyaiban, vagyonértékű jogaiban testesül meg.

  2. A Szövetség tartozásaiért vagyonával felel.

  3. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a Szövetség vagyona a tag horgászegyesületek között osztható fel, a megszűnést kimondó határozat által megállapított arányban.

  4. A Szövetség a céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytat.

  5. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

  6. A Szövetség működésével járó költségek:

– a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek

– a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek

g.) A Szövetség a bevételei:

A Szövetség célja szerinti főbb tevékenység bevételei: éves tagdíjak, pártoló tagsági díjak, más támogatók által adományozott pénzösszegek, pályázati bevételek, feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételek, Szövetség eszközeinek befektetéséből származó bevételek, vállalkozási tevékenységből származó bevételek

2)     A szövetségi tagdíj megállapítása

Az éves szövetségi tagdíjat a Küldöttközgyűlés határozza meg és egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá.

3)     Az éves költségvetés elfogadásának rendje:

A költségvetést a Küldöttközgyűlés hagyja jóvá az Alapszabály előírásai szerint.

4)     Az éves beszámoló elfogadása

A Szövetség Elnöksége minden évben egyszerű szótöbbséggel dönt az éves beszámoló (mérleg) elfogadásáról. A beszámolót Küldöttközgyűlés előtt bemutatni köteles.

Az éves beszámolóról az Elnökség a Felügyelő Bizottság jelentésének ismeretében dönt.

VIII. FEJEZET

A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE

1)     A Szövetség törvényességi felügyeletét az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény szabályozza.

2)     A Szövetség jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1)     Jelen Alapszabály a 2007. október 6-án elfogadott és a Heves Megyei Bíróságnál 859. szám alatt nyilvántartott alapszabályt módosítja.

2) Ezen Alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, a 2012. november 17-i küldöttközgyűlésen történő elfogadásának napjától lép hatályba.

Eger, 2012. november 17.

…………………………….

Tóth Dezső

elnök